Skip to content Search engine

Thermal modernization

Rzeczpospolita Polska

The purpose of the project is the comprehensive energy modernization of the State Archives buildings. This project is of strategic importance to the socioeconomic development of the country, and will result in:

 • lowering low-stack emissions,
 • lowering greenhouse gas emissions,
 • increasing energy efficiency.

The project will also guarantee that the proper and secure conditions are present for storing state-owned archival holdings, including Polish national heritage elements dating back to the distant past, as well as modern-day sources which continue to flow into the State Archives.

The thermal modernization project is carried out by the Ministry of Culture and National Heritage (beneficiary) and the Head Office of the State Archives (project partner) in the form of a non-competitive procedure.

The project currently encompasses 27 buildings belonging to the State Archives: Warsaw (two buildings), Częstochowa, Kalisz, Katowice (four buildings), Kielce, Leszno, Łódź, Olsztyn, Opole (two buildings), Płock, Poznań, Przemyśl, Sieldce, Szczecin, Toruń, Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Gdynia and Słupsk.

The total area of buildings to be modernized during the main part of the project exceeds 65,000 m2 of floor space.

The project is divided into two stages:

During this stage, all the documentation necessary for stage two will be drawn up. This will involve conducting an architectural inventory, energy audits, as well as design work and cost assessments.

The first stage of the project is scheduled to take place between 01/04/2021 and 30/06/2023.
Total project cost: PLN 9,042,552.58

EU subsidies (100% of eligible project expenses): PLN 9,042,552.58

All thermal modernization efforts will be based on the project documentation drawn up as a result of stage one.

The planned scope of work, depending on the building, will entail:

 • building insulation,
 • replacement of windows and external doors,
 • modernizing the internal heating and hot water systems,
 • replacing the lighting with energy-efficient solutions,
 • alteration of heating systems (including replacing heat sources with more energy-efficient and ecological solutions),
 • construction/alteration of forced ventilation systems, alteration of cooling systems, installation/alteration of air conditioning systems,
 • use of renewable energy sources,
 • implementation of energy management systems.

Stage two of the project is scheduled to take place between 2024 and 2027.

Total project cost: more than PLN 90 million

EU subsidies (100% of eligible project expenses): more than PLN 90 million

The project is part of the Infrastructure and Environment Operational Programme, Priority I: Reducing economy-generated emissions, Measure: Supporting the energy efficiency of buildings, Submeasure: 1.3.1 Supporting the efficiency of public utility buildings.

This effort is in line with the IaEOP for 2014-2020 as regards supporting the energy industry, as well as the 2021-2017 financial policy, which strives for a more environmentally friendly, emission-free Europe, in addition to being compliant with such state-wide documents as the National Energy and Climate Plan.

Informacje o przetargach

Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom

W trosce o realizowany projekt unijny (I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” działanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020), polecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska korupcji oraz przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami:

Korupcja negatywnie oddziałuje na różne płaszczyzny życia społecznego, stanowiąc zagrożenie dla gospodarki. Narusza również wolność rynkową. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie zagrożeń płynących z tego zjawiska i przeciwdziałanie mu na każdym etapie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych, ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych:

 1. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”.
 2. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”.
 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.
 4. Fraud and Corruption Awareness Handbook – Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.
 5. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS.
 6. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.

During this stage, all the documentation necessary for stage two will be drawn up. This will involve conducting an architectural inventory, energy audits, as well as design work and cost assessments.

The first stage of the project is scheduled to take place between 01/04/2021 and 30/06/2023.
Total project cost: PLN 9,042,552.58

EU subsidies (100% of eligible project expenses): PLN 9,042,552.58

Termomodernizacja realizowana będzie w oparciu o wytworzoną w pierwszym etapie dokumentację projektową.

Przewidywany zakres prac, w zależności od danego obiektu, obejmie:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne),
 • budowę/przebudowę systemów wentylacji mechanicznej, przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Prace związane z realizacją drugiego etapu projektu przewidywane są na lata 2024-2027.

Całkowite koszty projektu: ponad 90 mln PLN

Dofinansowanie projektu z UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): ponad 90 mln PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Zadanie inwestycyjne wpisuje się zarówno w zakres wsparcia obszaru energetyki POIiŚ 2014-2020, jak i w założenia perspektywy finansowej 2021-2027, tj. bardziej przyjaznej dla środowiska bez emisyjnej Europy, a także realizuje założenia zgodnie z dokumentami na poziomie krajowym, w tym m.in. „Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu”.