-A
+A

Wydarzenia - 2002 r

10 stycznia 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja płacowa i personalna w świetle obowiązujących przepisów Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku   15 lutego 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja kartograficzno-geodezyjna w zasobach jednostek samorządowych Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 22 lutego 2002 - Warszawa     * Sympozjum: Publica in Privata. Archiwalia publiczne w kolekcjach prywatnych w archiwach i bibliotekach Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych. 25 lutego 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Dostęp do informacji publicznej - zastosowanie ustawy w archiwach państwowych Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 1 - 15 marca 2002 - Przemyśl     * Wystawa: Najciekawsze afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla ze zbiorów Archiwum Państwowego Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu. 20 marca 2002 - Lublin     * Zebranie naukowe: Powstanie i organizacja Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Lublinie (1944-1948) Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie. 28 marca 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Akta Sądu Apelacyjnego w Warszawie z lat 1949-1950, metoda opracowania i zawartość Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 4 kwietnia 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Wartość źródłowa akt personalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz możliwości ich wykorzystania - na przykładzie wybranych zespołów Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 4 kwietnia - 5 maja 2002 - Przemyśl     * Wystawa: Polska - Rosja w XX wieku, trudne sąsiedztwo Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu. 18 kwietnia 2002 - Toruń     * Konferencja: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem Miejsce: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 22 kwietnia 2002 - Warszawa     * Wystawa: Akcja "Wisła" Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 24 kwietnia 2002 - Lublin     * Zebranie naukowe: Inwentarze pozostałości w aktach notariuszy radzyńskich z I połowy XIX wieku jako źródło do dziejów szlachty Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie. 24 kwietnia 2002 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Stan zakładowych archiwów sądowych na Dolnym Śląsku     * Wątek roślinny w znakach notarialnych z dokumentów na Śląsku Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 25 kwietnia 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Charakterystyka zawartości zespołu KW PZPR w Płocku Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 25 kwietnia 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Nadwiślańskie Skarbowe Drogi Żelazne 1875-1918, rola i znacznie akt do badań nad dziejami kolejnictwa Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 25 kwietnia 2002 - Warszawa     * Z cyklu spotkań "Warszawa i Mazowsze" - odczyt Andrzeja Sołtana: "Groerowie - lekarze warszawscy i ich archiwum" Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 10 maja 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Stosunki polityczne w Wielkopolsce do września 2001 r. Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 13 maja 2002 - Piotrków Trybunalski     * Konferencja: Problemy warsztatowo-dydaktyczne nauczania archiwistyki Miejsce: Akademia Świętokrzyska Filia Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 116-118 Dodatkowe informacje: Instytut Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb., tel. + 48 (44) 649 23 73 15 maja 2002 - Chełm     * Sesja naukowa z okazji pięćdziesięciolecia Oddziału chełmskiego Archiwum Państwowego w Lublinie Miejsce: Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełm, ul. Partyzantów 40 Dodatkowe informacje: Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie 23 maja 2002 - Siedlce     * Wystawa: Siedlce - V wieków trwania Miejsce: Archiwum Państwowe w Siedlcach. 27 maja 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Kolekcja fotogrametryczna w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy. Wybrane zagadnienia Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 28 maja 2002 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Komenda joannitów w Oleśnicy Małej w świetle zachowanych dokumentów w Centralnym Archiwum w Pradze     * Rozwój prepozytury cysterskiej w Cieplicach od XVI do XIX wieku Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 6 czerwca 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Akta miejskie okresu staropolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz możliwości ich wykorzystania Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 19 czerwca 2002 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Karty do gry w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu     * Misja Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha na sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku. Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu 27 czerwca 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Przegląd francuskich czasopism archiwalnych Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 5 września 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Popularyzatorska rola archiwów w dobie reformy systemu oświaty w Polsce Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 12 - 13 września 2002 - Szczecin     * IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie 14 września 2002 - Szczecin     * XII Krajowy Zjazd Delegatów SAP Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie. 16 - 18 września 2002 - Toruń     * I Kongres Mediewistów Polskich Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 26 - 27 września 2002 - Białystok     * Konferencja: Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Źródła historyczne, stan badań Miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku. 26 września 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Spuścizna dokumentacyjna rzemiosła z lat II wojny światowej na przykładzie akt Powiatowej Grupy Rzemiosł w Łowiczu Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 2 października 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Spuścizna aktowa po centralnych organach władz II Rzeczypospolitej przechowywana w Centralnym Historycznym Archiwum Państwowym Ukrainy we Lwowie Miejsce: Archiwum Akt Nowych. 3 października 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Archiwa zakładowe instytucji wymiaru sprawiedliwości na terenie działania Archiwum Państwowego w Poznaniu Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 28 października 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Historia i organizacja Urzędu Komisarycznego Burmistrza m. st. Warszawy Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 30 października 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Ogólne zagadnienia dotyczące dokumentacji technicznej (przepisy prawne, branżowość, rodzaje, kryteria selekcji, systematyzacja i opracowanie) Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 7 listopada 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Gromadzenie zasobu w archiwach Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 20 listopada 2002 - Siedlce     * Sesja naukowa pt. "Źródła do dziejów regionu". Sesji towarzyszyć będzie wystawa archiwalna pod tym samym tytułem. Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach Miejsce: Archiwum Państwowe w Siedlcach. 27 listopada 2002 - Warszawa       * Zebranie naukowe: Akta nieruchomości Wydziału Planowania Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy - metody opracowania oraz przydatność akt do prowadzonych kwerend archiwalnych Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 29 listopada 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja płacowa i personalna w świetle obowiązujących przepisów Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 3 grudnia 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Materiały do dziejów Mazowsza Płn. w zasobie archiwów Petersburga Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 5 grudnia 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Wartość źródłowa dawnych ksiąg wieczystych na przykładzie materiałów przejętych z Sądu Rejonowego w Turku Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 9 grudnia 2002 - Warszawa     * Seminarium Rady Archiwalnej poświęcone omówieniu projektu ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych 14 grudnia 2002 - Kalisz     * Konferencja: Dziedzictwo kulturowe Kalisza i okolic jako ponadczasowe i uniwersalne wartości w budowie integracji europejskiej Miejsce: Archiwum Państwowe w Kaliszu. 17 grudnia 2002 - Warszawa     * Wystawa: Heroldia Królestwa Polskiego - dokumenty ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 27 grudnia 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja kartograficzno-geodezyjna w zasobach jednostek samorządowych Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl