Wydarzenia - 2006 r

Konferencje i inne uroczystości- 2006 r.

DrukujDrukuj - wersja mobilna
20-21 kwietnia, Warszawa      * Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych.     * Między władzą a społeczeństwem.     * Spotkanie III   20 kwietnia     * Waldemar Chorążyczewski (UMK), Początki kancelarii pokojowej w okresie jagiellońskim     * Wojciech Krawczuk (UJ) Kancelaria pokojowa za Wazów     * Strona internetowa poświęcona Metryce Koronnej – prezentacja     * Henryk Palkij (UJ) Kancelaria gabinetowa za panowania Augusta II Sasa     * Krzysztofa Syta (UMK) Początki Gabinetu Stanisława Augusta (1764-17968)     * Michał Kulecki (AGAD) Projekt sumaryzacji Metryki Koronnej z okresu panowania Stanisława Batorego     * Anna Baranowska (AGAD) O edycji Metryki Koronnej nr.8 – Metryka Mazowiecka z lat 1471-1526 (komunikat)   21 kwietnia     * Janusz Grabowski (AGAD), Tytulatura mazowiecka i ruska na dokumentach królewskich w XIV-XVIII w. Uwagi nad intytulacją w kancelariach późnorenesansowych i nowożytnych w Polsce     * Rafał Górny (UJ), Najstarsze księgi Sigillat Metryki Koronnej     * Rafał Jaworski (AŚ Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Archiwum Koronne Krakowskie za Jagiellonów. Zarys problematyki     * Inga Stembrowicz (AGAD), Prace nad inwentarzami historycznymi Archiwum Koronnego – dokumenty papieskie (komunikat)   organizatorzy: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Pracownia Archiwistyki i Edytorstwa Źródeł Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 25 kwietnia – Siedlce sesja naukowa     * Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sadowych od schyłku XVII do początku XX w.     * dr Sebastian Piątkowski (Archiwum Państwowe w Radomiu), Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego i działania jej obrońców w latach 1816-1878     * prof. dr hab. Artur Korobowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Sąd Okręgowy w Siedlcach 1876-1915dr Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Personel urzędniczy Sądu Okręgowego w Lublinie 1876-1915     * Sławomira Krupa (Archiwum Państwowe w Katowicach), Metodyka opracowania akt instytucji wymiaru sprawiedliwości w świetle dotychczasowych doświadczeń Zespołu NDAP do opracowani wskazówek metodycznych dla dokumentacji wytworzonej przez sądy, prokuraturę i notariat     * dr. Arkadiusz Bereza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Sądownictwo Pokojowe w Lubartowie i powiecie lubartowskim 1876-1915     * dr. Mirosław Rogulski (Warszawa) Schyłek sądownictwa szlacheckiego Ziemi Liwskiej a początek nowej organizacji sądownictwa w Departamencie Siedleckim. Problemy personalne     * Bogusław Niemira (PAN) Notariusze powiatowi regionu siedleckiego 1795-1914     * Artur Rogalski (Archiwum Państwowe w Siedlcach), Obrońcy sądowi siedleccy 1810-1876   Organizator - Archiwum Państwowe w Siedlcach, patronat honorowy - Zrzeszenie Prawników Polskich. 11 sierpnia – Archiwum Akt Nowych Promocja książki Marka Stroka „Bataliony Iwo i Ostoja”. 25 października - Toruń Adam Cieślak (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Materiały Archiwalne związane z osobą Jana Pawła II w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego  spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu.   26 pażdziernika - Toruń Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ryszard Mienicki 1886-1956. Archiwista i historyk     * Arvydas Pacevičius (Vilniaus Universitetas), Środowisko historyczne Wilna w okresie międzywojennym     * Ewelina Tylińska (Instytut Historii Nauki PAN), Rola Uniwersytetu Stefana Batorego w popularyzacji wiedzy historycznej w Wilnie     * Wojciech Piasek (UMK W Toruniu), Ryszard Mienicki i środowisko historyczne Torunia w latach 1945-1956     * Tomasz Kempa (UMK Toruniu), Ryszard Mienicki jako badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego     * Bohdan Ryszewski (UMW w Olsztynie), Ryszard Mienicki jako profesor     * Waldemar Chorążyczewski (UMK w Toruniu), Archiwalia osobiste Ryszarda Mienickiego w Wilnie i w Toruniu     * Robert Degen (UMK w Toruniu), Myśl archiwalna Ryszarda Mielnickiego     * Krzysztof Syta (UMK w Toruniu), Archiwa magnackie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w. Organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Odział w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 16 listopada - Warszawa  prof. Szodmankul Pirmkulov Deportowani polscy obywatele w Uzbekistanie (1941-1946) prezentacja książki (143,76 KB) Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, 00-263 Warszawa, ul. Długa 7, godz. 12.00, tel: 022 831 17 36   16-17 listopada - Białystok Miedzynarodowa konferencja z cyklu: Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.   ROLA OŚWIATY I SZKOLNICTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKO-BIAŁORUSKIM 18 listopada - Toruń XI konferencja naukowa   Polityka germanizacyjna III Rzeszy na Pomorzu Gdańskim     * prof. Włodzimierz Jastrzębski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Ogólne założenia polityki narodowościowej na ziemiach wcielonych do Rzeszy     * prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski) - Niemiecka polityka narodowościowa w Okręgu Prusy Zachodnie i w Prowincji Górnośląskiej. Próba porównania     * dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański) - Wysiedlenia na Pomorzu 1939-1945     * dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański) - Polityka germanizacyjna na Pomorzu na podstawie akt i wydawnictw konspiracyjnych     * prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański) - Konsekwencje wpisu na Deutsche Volksliste (DVL)     * dr Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) - DVL w Bydgoszczy     * dr Elżbieta Grot (Państwowe Muzeum Stutthof) - Kwestia listy DVL w obozie Stutthof     * dr Piotr Semkow (IPN Gdańsk) - Usuwanie śladów polskości w Gdańsku po 1 IX 1939 r.     * dr Sylwia Grochowina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Szkolnictwo niemieckie w procesie germani-zacji dzieci polskich     * dr Zdzisław Jezierski (Uniwersytet Medyczny w Łódzi) - Polityka zdrowotna III Rzeszy wobec Polaków na Pomorzu w okresie okupacji     * mgr Stanisław Błażejewski (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) - Materiały archiwalne do badań nad polityką germanizacyjną III Rzeszy w zasobie AP w Bydgoszczy     * mgr Sylwia Bykowska (Uniwersytet Gdański) - Rehabilitacja polskiej ludności rodzimej w województwie gdańskim w latach 1945-1947     * dr Mirosław Golon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Konsekwencje polityki germanizacyjnej na Pomorzu w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej     * dr Bogdan Ziółkowski (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) - Polityka germanizacyjna na Kujawach Wschodnich     * mgr Janusz Łopuszański (Toruń) - Polacy w Wehrmachcie na Bałkanach organizatorzy: Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu   29 listopada – Siedlce Sesja: Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej (z okazji 30 –lecia działalności wydawniczej Archiwum Państwowego w Siedlcach)       * Grzegorz Welik (Archiwum Państwowe w Siedlcach), 30 lat :”Prac Archiwalno-Konserwatorskich".     * Artur Rogalski (Archiwum Państwowe w Siedlcach) „Wschodni Rocznik Humanistyczny” i „Radzyński Rocznik Humanistyczny”. Czasopisma naukowe w Radzyniu Podlaskim.     * Janusz Kuligowski (Archiwum Kancelarii Prezydenta RP) „Rocznik Miońskomazowiecki” – pismo regionalne powiatu mińskiego 1992-2006     * Dr Rafał Dmowski (Akademia Podlaska Siedlce),. „Szkice podlaskie” jako źródło wiedzy historycznej     * Ryszard Turyk (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim), Miejsce "Rocznika Międzyrzeckiego" w działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim     * Roman Postek (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie) „Rocznik Liwski”. Nowe czasopismo powiau węgrowskiego     * Prof. Henryk Mierzwiński (Akademia Podlaska Siedlce, ZWWF Biała Podlaska): „Rocznik Bialskopodlaski” – czasopismo regionu południowego Podlasia. 18 grudnia – Warszawa Promocja książki: Czerwiec 1976 w Ursusie   Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Stowarzyszenie Wolnego Słowa  Miejsce: Archiwum m. st. Warszawy, ul. Krzywe Koło 7