-A
+A

Dokumenty w serwisie szukajwarchiwach.pl

Obecnie serwis szukajwarchiwach.gov.pl oferuje ponad 37 mln cyfrowych kopii dokumentów pochodzących z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce oraz ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) czy archiwów rodowych, które stanowią cenne źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentacją Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta.

Założeniem serwisu szukajwarchiwach.pl jest jego pełna dostępność i otwartość; korzystanie z niego jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Kopie dokumentów, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane. Serwis prowadzi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Serwis Szukaj w Archiwach powstał w 2009 r. W 2018 roku z serwisu skorzystało ponad 500 tys. użytkowników, a liczba odsłon to sięgnęła 36,3 mln. W miarę uzupełnienia serwisu rośnie liczba i długość sesji. Najwięcej użytkowników pochodzi z Polski (73%), Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

 

Wybrane zespoły archiwalne opublikowane w serwisie szukajwarchiwach.pl wraz z odnośnikami

 

Archiwum Akt Nowych

m.in. dokumentacja:

Tymczasowej Rady Stanu, powołanej podczas I wojny światowej przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne jako polski organ doradczy przy tworzeniu instytucji państwowych w Królestwie Polskim

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z lat 1917-1939

Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie z lat 1919-1939

Rządu RP na uchodźstwie
w  tym :
Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej
Ministerstwa Informacji i Dokumentacji
Ministerstwa Prac Kongresowych Rządu RP
w którym działał m.in. Wydział Rewindykacji Strat Kulturowych

Delegacji RP przy Lidze Narodów w Genewie z lat 1920-1940

Komitetu Narodowego Polski w Paryżu - ośrodka akcji politycznej i propagandowej środowisk endecji i konserwatystów powołanej w 1917 r. z zadaniem reprezentacji interesów polskich wobec państw zachodnich

gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego - osobistego adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego

dotyczące hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zawierające m.in. wspomnienia więźniów

dotyczące oficerskich obozów polskich jeńców wojennych

 Archiwum Główne Akt Dawnych

księgi miast

Narodowe Archiwum Cyfrowe

dokumentacja Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa” z lat 1963-1994

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedziba w Malborku

Archiwum Państwowe w Gdańsku

m.in. dokumentacja Prezydium Policji w Gdańsku (karty meldunkowe od liter A do K z lat 1840-1923)

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
m.in. księgi metrykalne gmin ewangelickich:

Archiwum Państwowe w Kaliszu
głównie akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Katowicach
oprócz aktów stanu cywilnego m.in. dokumentacja :

Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska w Bytomiu z lat 1920-1921
Sejmu Śląskiego w Katowicach z lat 1922-1939
Związku Powstańców Śląskich z lat 1923-1939

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Kielcach
głównie akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Koszalinie
głównie akty stanu cywilnego

Archiwum Narodowe w Krakowie

oprócz aktów stanu cywilnego m.in.:

spis ludności Krakowa z 1900 r.

archiwum Dzikowskie, które tworzą dokumenty rodu Tarnowskich z lat 1310 -1951

kataster galicyjski, stanowiący źródlo informacji o rozwoju osadnictwa, stosunkach gospodarczych i zagospodarowaniu przestrzennym Krakowa i Galicji

archiwum miasta Kleparza z lat 1440-1843

archiwum miasta Kazimierza z lat 1369-1817

archiwum księdza Ludwika Ruczki z lat 1848-1945, który zasłużył się pomocą dla Sybiraków

Archiwum Państwowe w Lesznie
akty stanu cywilnego wybranych miejscowości

Archiwum Państwowe w Lublinie
oprócz ksiąg metrykalnych i aktów stanu cywilnego

akta miasta Lublina z lat 1317-1960 w tym:

akta Kancelarii Rady Miejskiej z lat 1501-1800

spisy ludności oraz akta mieszkańców miasta z przełomu XVII i  XVIII wieków dotyczące m.in. transakcji finansowych

akta relacji zawierające oblaty przywilejów królewskich, miejskich i cechowych, instrukcji sejmowych czy taks regulujących miary, wagi i ceny artykułów

Deputacja Szlacheckiej Guberni Lubelskiej

Dokumentacja Trybunału Koronnego Lubelskiego z lat 1579 – 1811, rozpatrującego apelacje spraw cywilnych z sądów niższej instancji:

Akta miast:

Zamościa z lat 1581-1823
Bełżyc z lat 1464-1869
Uchania z lat 1484-1811

Szkoła Elementarna w Urzędowie - NOWE

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie - NOWE

Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręg Lubli

Archiwum Państwowe w Łodzi
m.in. dokumenty:

Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego utworzonego w 1866 r. do zarządzania nowo utworzoną jednostką administracyjną w Królestwie Polskim, w skład której weszły powiaty m.in. łódzki, częstochowski i piotrkowski. 

W serwisie opublikowane zostały dokumenty Wydziału Budowlanego, wśród których znadują się projekty kamienic budowanych przy ulicy Piotrkowskiej na przełowie wieków XIX i XX m.in.:
http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/132/str/1/2/15#tabSkany
http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/2712#tabSkany
http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/14939#tabSkany

Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, który powstał w początkach sierpnia 1914 r., po ewakuacji władz rosyjskich, w celu pełnienia roli administracji miejskiej (do czasu wkroczenia do Łodzi wojsk niemieckich). Tworzyli go przedstawiciele przemysłowców oraz inteligencji związanej z przemysłem

Spisy ludności z lat 1916-1921

Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944, który sprawował w getcie funkcje administracyjne

Archiwum Państwowe w Opolu
księgi metrykalne i akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Olsztynie

dokumentacja Urzędu Konserwatora Zabytków Sztuki i Historii Prowincji Prus Wschodnich z lat 1650-1944, który zajmował się m.in. inwentaryzacją zabytków

dokumentacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z lat 1946-1950 ukazująca początki polskiej administracji

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
księgi metrykalne i akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
księgi metrykalne i akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Płocku
akta miasta Płocka z lat 1808-1950, akta metrykalne i stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Pośród ponad 3,3 mln skanów znajdują księgi metrykalne i akty stanu cywilnego z terenu województwa wielkopolskiego:

w tym z terenu pilskiego i konińskiego

oraz księgi meldunkowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego

a także akta miasta Poznania, wśród których jest kartoteka ewidencji ludności z lat 1870-1931 (od litery A do R)

dokumentacja Rady Narodowej w Poznaniu

dokumentacja Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z lat 1919 – 1939

dokumentacja Namiestnika Rzeszy w  Okręgu Kraju Warty - regionu administracyjnego utworzonego podczas II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę

Przewodnik po zdigitalizowanym zasobie poznańskiego archiwum

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Radomiu
akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
akty stanu cywilnego, archiwa podworskie, prywatne

Archiwum Państwowe w Siedlcach
akty stanu cywilnego oraz m.in. dokumenty z zespołu Naczelnik Wojenny Oddziału Siedleckiego, zawierającego wykazy represjonowanych za udział w powstaniu styczniowym

Archiwum Państwowe w Suwałkach
akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Szczecinie
obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnym m.in.:

zbiór ewangelickich ksiąg metrykalnych z Pomorza i Nowej Marchii z lat 1581-1947

dokumentacja:

Sądu Kameralnego Rzeszy w Wetzlar z lat 1512-1748 utworzonego w 1495 r. przez cesarza Maksymiliana I jako najwyższa instancja sądowa

Naczelnego Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie z lat 1808-1945

Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego z lat 1945-1950

Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie z lat 1948-1990

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z lat 1950-1973

Archiwum Państwowe w Warszawie
oprócz ksiąg metrykalnych i aktów stanu cywilnego

dokumentacja Biura Odbudowy Stolicy z lat 1945-1951

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Zamościu
akty stanu cywilnego

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
księgi metrykalne i akty stanu cywilnego

archiwum książąt Żagańskich z lat 1653-1932, stanowiące unikatowe źródło informacji o historii Śląska. Dokumenty dotyczą m.in. genealogii rodów władających Księstwem Żagańskim, zawierają sprawozdania dotyczące działalności gospodarczej, opisują życie kulturalne (uroczystości, koncerty i wystawy), zbiory sztuki i jadłospisy

 

Archiwum Instytutu Hoovera
m.in.: dokumentacja przedwojennych poselstw polskich

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja i korespondencja rodziny Zamoyskich z lat 1800-1942

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

dokumentacja dotycząca indywidualnych losów polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej

Muzeum Narodowe w Krakowie

Spuścizna Władysława Bartynowskiego  

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

dokumentcja Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu

 

 

Instrukcja dla użytkowników serwisu www.szukajwarchiwach.pl

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl