-A
+A

Uncategorised

Zaproszenie

Decyzja Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i trybu działania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach realizacji zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2016" (pdf, 821 KB)

zał. nr 1 - regulamin prac komisji konkursowej (doc, 36,5 KB)
zał. nr 2 - zaproszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji (doc, 36,0 KB)
zał. nr 3 - formularz zgłaszania kandydatów (doc, 33,0 KB)
zał. nr 4 - deklaracja udziału w pracach komisji (doc, 29,0 KB)
zał. nr 5 - deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów członków komisji konkursowej (doc, 40,5 KB)


Publikacja Archiwum Państwowego w Przemyślu została wydana w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Wydawnictwo przybliża życie codzienne ludności cywilnej Przemyśla podczas oblężenia tamtejszej twierdzy. Była ona dwukrotnie oblegana przez Rosjan, a ostatecznie została wyswobodzona przez wojska niemieckie i austrowęgierskie w 1915 r.

W albumie zaprezentowano w układzie chronologicznym karty pocztowe i listy oraz pocztówki fotograficzne i fotografie ze Zbioru korespondencji wojennej lat 1914-1918, przechowywanego w przemyskim archiwum. Uzupełnienie publikacji stanowią wybrane notatki prasowe z wydawanych w Przemyślu w latach 1914-1915 „Wiadomości wojennych” oraz z tygodników „Ziemia Przemyska” i „Panteonu Polskiego”.

Wielka Wojna 1914-1918. Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego, Ryszard Bonisławski, Łódź 2014, ss. 96, ISBN 978-83-931608-7-7, ISBN 978-83-64806-08-7, ISBN 978-83928867-8-5

Publikacja, której współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Łodzi, prezentuje zdjęcia miasta w latach 1914-1918 wykonane przez fotografa amatora Michała Daszewskiego. Część albumowa książki poprzedzona jest wstępami przybliżającymi postać autora zdjęć oraz sytuację Łodzi w czasie I wojny światowej.

Bezbronne miasto. Łódź 1914-1918, Łódź 2014, ss. 334, ISBN 978-83-927666-1-2, ISBN 978-83-7982-029-0

Książka przedstawia obraz Łodzi i ziemi łódzkiej podczas I wojny światowej. Zawiera teksty prezentujące różne perspektywy: wspomnienia Mieczysława Hertza, obejmujące m.in. analizę przebiegu i skutków wojny dla miasta, fragmenty książki „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym” z 1898 r. autorstwa Jana G. Blocha oraz zapiski pielęgniarki Violetty Thurstan, naocznego świadka wydarzeń. Wydawnictwo uzupełniają unikatowe fotografie z zasobu łódzkiego archiwum.

Publikacja została wydana przez Narodowe Centrum Kultury i Wydawnictwo Kusiński.
Współwydawcami są Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 

Witamy w nowym serwisie informacyjnym na stronie archiwów państwowych.

W jego ramach chcemy się dzielić z Państwem wiedzą na temat nowego zjawiska w pracy kancelaryjnej i archiwalnej, jakim jest Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, oraz zamieszczać różnorodne materiały, które pozwolą na jego lepsze zrozumienie.

Obecnie serwis jest jeszcze w budowie, ale już teraz zachęcamy do jego śledzenia.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa ... czytaj dalej

 

MATERIAŁY

1) Sprawozdanie ze spotkania eksperckiego "Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Wdrożenie - praktyka - efekty", zorganizowanego przez Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, które odbyło się w dniach 22-23 października 2013 r. w Warszawie w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Plik do pobrania .rtf i .pdf

2) Informacja i materiały z seminarium pt. "Praktyka pracy przy zastosowaniu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD", które odbyło się w dniu 21 października 2009 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - czytaj dalej

3) Informacja i materiały ze szkolenia pracowników archiwów państwowych pt. "Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych", zorganizowanego w dniach 8 i 15 maja 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych - czytaj dalej

 

 

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). W EZD wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w ramach ww. systemu teleinformatycznego, w szczególności dotyczy to: prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, dokonywania rozdziału przesyłek, sporządzania projektów pism i przekazywania ich do akceptacji, wykonywania dekretacji, akceptacji pism przez podpisanie dokumentów elektronicznych odpowiednim podpisem elektronicznym, gromadzenia wszelkich dokumentów w postaci elektronicznej, mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, w tym także wiadomości poczty elektronicznej, opinii, notatek. Punkt kancelaryjny, którym może być także referent, dokonuje rejestracji przesyłek lub innej dokumentacji w systemie EZD, opisując każdą z nich zestawem metadanych, czyli usystematyzowanych informacji, ułatwiających wyszukiwanie, kontrolę, przechowywanie oraz zarządzanie dokumentacją. Zestaw metadanych ma także każda sprawa, którą zakłada się i w ramach której gromadzi się dokumenty elektroniczne związane z realizacją tej sprawy. Proces dodawania metadanych jest wspomagany przez system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją w tym część metadanych jest dodawana całkowicie automatycznie.

EZD zakłada zatem, że pracownicy wykonują swoje zadania związane z realizacją spraw przede wszystkim w środowisku systemu teleinformatycznego, bez potrzeby korzystania z dokumentacji w jej pierwotnej postaci nieelektronicznej, o ile taka była.

W przypadku wytworzenia lub wpływu dokumentu w postaci innej niż elektroniczna, wykonuje się jego odwzorowanie cyfrowe, czyli kopię elektroniczną, która umożliwia zapoznanie się z treścią dokumentu, bez konieczności bezpośredniego dostępu do pierwowzoru. W przypadku dokumentów elektronicznych wprowadza się je bezpośrednio do systemu. Ponieważ w systemie EZD nie zakłada się teczek aktowych dla dokumentacji poszczególnych spraw, dla przechowywania dokumentacji nieeelektronicznej tworzy się skład chronologiczny, czyli uporządkowany zbiór tej dokumentacji, w układzie wynikającym z kolejności wprowadzenia do systemu EZD. W ramach składu czyni się rozdział dokumentacji na taką, dla której wykonano całkowite odwzorowanie cyfrowe oraz dla której, np. z przyczyn technicznych, odwzorowanie zostało wykonane częściowo lub nie zostało wykonane wcale.

Dla dokumentacji w postaci elektronicznej w systemie EZD funkcję archiwum zakładowego spełnia system EZD lub jego moduł.

System EZD nie ma więc charakteru wspomagającego w kancelarii tradycyjnej, tylko charakter podstawowy, co oznacza, że całość dokumentacji akt spraw jest prowadzona i przechowywana w systemie w postaci elektronicznej.

Charakter wspomagający mają natomiast narzędzia informatyczne w systemie tradycyjnym, w którym wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji następuje w postaci nieelektronicznej, najczęściej papierowej. W takim systemie dopuszcza się możliwość korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w postaci papierowej, tj. w celu prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw lub innej ewidencji; udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz podmiotu pomiędzy pracownikami, przesyłania przesyłek, dokonania dekretacji, pod warunkiem wykonania następnie dekretacji zastępczej na dokumencie papierowym.

W systemie tradycyjnym całość dokumentacji akt spraw jest gromadzona w postaci papierowej, zatem dokumentacja wytwarzana lub napływająca w postaci elektronicznej czy też spisy spraw prowadzone w informatycznym narzędziu wspomagającym, muszą być drukowane i załączane do teczek akt spraw. Jeżeli wydrukowanie pełnej treści przesyłki w postaci elektronicznej lub załącznika do niej jest niemożliwe lub nie jest zasadne, drukuje się tylko część przesyłki lub sporządza się notatkę o przyjętej przesyłce.

Zarówno w systemie EZD jak i tradycyjnym możliwe jest wskazanie wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez określenie klas z wykazu akt, których będą one dotyczyć. Wyłączenie to powinno być uzasadnione przepisami prawa, wykorzystaniem dedykowanego systemu teleinformatycznego, przyczynami organizacyjno-technicznymi lub usprawnieniem sposobu załatwiania spraw. Jeżeli ustanawia się wyjątek w systemie EZD dla dokumentacji papierowej możliwe jest wykorzystanie narzędzi informatycznych lub systemu teleinformatycznego do obsługi dokumentacji będącej częścią akt tych spraw.

Dokonanie wyboru podstawowego sposobu dokumentowania załatwiania spraw powinno znaleźć odzwierciedlenie w brzmieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Genezą systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (dalej EZD) była między innymi potrzeba podmiotów publicznych radzenia sobie z narastającą liczbą wpływającej do nich różnorodnej korespondencji (papierowa, elektroniczna). Impulsem w tym zakresie były coraz lepsze systemy teleinformatyczne, które nie tylko pozwalały na rejestrację napływającej i wychodzącej dokumentacji, ale także na zamieszczanie w nich samej dokumentacji. Istniała jednak potrzeba sprowadzenia korespondencji w różnej postaci do jednej – elektronicznej. To właśnie dzięki kontrolowanemu, realizowanemu w ramach określonego i powtarzalnego trybu, procesowi wykonywania odwzorowań cyfrowych z napływającej korespondencji papierowej, podmiot wykorzystujący system EZD może sprowadzić całość dokumentacji do postaci elektronicznej i na dodatek być pewnym, że odwzorowania cyfrowe są wiarygodne, tj. że ich treść jest identyczna z pierwowzorem papierowym. Jednocześnie wpływające i wytwarzane dokumenty elektroniczne trafiają do systemu EZD w takiej postaci, w jakiej wpłynęły lub zostały wytworzone, a posiadacz systemu sam nie tworzy dokumentów papierowych, jeżeli jest to tylko możliwe.

W efekcie znacząco skraca się czas odnajdywania potrzebnej dokumentacji, ułatwiona jest kontrola terminowości załatwiania spraw, wzrasta sprawność podmiotu i transparentność jego działań.

Z powyższych powodów systemy EZD wdraża się nie czekając na to, aż elektroniczna wymiana korespondencji całkowicie zastąpi tradycyjną (papierową). Mimo bowiem licznych wysiłków zachęcających do posługiwania się dokumentem elektronicznym oraz oddawania kolejnych wyspecjalizowanych usług elektronicznych do załatwiania określonych spraw, praktyka pokazuje, że jeszcze przez długi czas będziemy mieli do czynienia z dokumentacją hybrydową, papierowo-elektroniczną.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230) dała dodatkowy impuls dla wdrażania systemów EZD, ponieważ zostały usunięte przeszkody formalnoprawne wymagające tworzenia akt spraw w postaci tradycyjnej (papierowej). Jedną ze zmienionych tym aktem ustaw była ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), w której w art. 6, w nowym ustępie 2b, zamieszczono upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów, aby na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określił w drodze rozporządzenia :

  • instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego i ich związki;
  • sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt;
  • instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określającą w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum. 


W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 i Nr 27 poz. 140 – zwane dalej „rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r.”) dotyczącym organów gmin i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędów obsługujących te organy, znalazła się oczekiwana formalna podstawa pozwalająca na tworzenie akt spraw tylko w systemie EZD - bez potrzeby równoległego tworzenia akt na papierze, a co za tym idzie kosztownego utrzymywania modelu podwójnego zarządzania dokumentacją tej samej sprawy.

Także inne podmioty nieobjęte rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r., zachęcone przyjętymi w nim rozwiązaniami zaczęły wdrażać w życie instrukcje kancelaryjne pozwalające na ograniczenie tworzonej dokumentacji papierowej.

W dniach 8 i 15 maja 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie miało miejsce szkolenie dla pracowników archiwów mające na celu przybliżenie znaczenia rozporządzeń MSWiA wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Materiał szkoleniowy przygotowany został przez Kazimierza Schmidta z Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP.

W załączeniu pliki do pobrania:

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl