-A
+A

Uncategorised


Muzeum Polskie w Rapperswilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
SZWAJCARIA
Fax.: + 41 55 210 06 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czytaj więcej


Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake
3535 Indian Trail
Orchard Lake
Michigan 48324
USA

czytaj więcej


Archiwum Instytutu Literackiego "Kultura" w Maisons Laffitte
91, rue de Poissy
Le Mesnil-le-Roi
78600 Maisons-Laffitte

czytaj więcej

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki
Jorge Luis Borges 2076
1425 Buenos Aires
ARGENTYNA
Tel. + 54-11 4774-7621
Fax + 54 11 4774-3679
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czytaj więcej

Idea wspólnego dziedzictwa archiwalnego w relacjach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Najbardziej rozwinięte formy współdziałania i najczęstsze kontakty występują w relacjach z krajami sąsiadującymi z Polską, takich jak Białoruś, Litwa, Rosja, Ukraina. Wynika to z faktu wielowiekowych bliskich związków historycznych i kulturalnych, wspólnych wydarzeń dziejowych, a w konsekwencji – zgromadzenia znacznych zbiorów dokumentów, stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe. Koncepcja wspólnego dziedzictwa archiwalnego realizowana była w ostatnich latach z dużym powodzeniem z archiwami ukraińskimi. Nad realizacją tej idei pracuje od kilku lat zespół ekspertów ds. archiwaliów w ramach Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych. Przygotowane zostały szczegółowe spisy ukrainików w zasobach polskich archiwów oraz poloników w archiwach ukraińskich. Zbliżeniu polsko-ukraińskiemu służyły obchody roku polskiego na Ukrainie i roku ukraińskiego w Polsce, organizowane w latach 2004-2005 przy znaczącym udziale archiwów obu krajów. Przygotowano wówczas cieszące się ogromnym zainteresowaniem publikacje oraz wystawy (także w formie prezentacji on-line): „Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym” oraz „Dzieje Ukrainy dokumencie archiwalnym od X do XX w.”. Obydwie ekspozycje prezentowane były w kilku ważnych ośrodkach w Polsce i na Ukrainie. Polityka aktywnej sąsiedzkiej współpracy jest z powodzeniem kontynuowana. W 2007 r. prowadzone były dalsze prace nad rejestracją poloników w archiwach ukraińskich we Lwowie i Tarnopolu oraz w Chmielnickim. Przygotowywany jest także kolejny przewodnik archiwalny po zbiorach Archiwum Państwowego w Tarnopolu.

czytaj więcej

Wejście Polski do Unii Europejskiej postawiło szereg nowych wyzwań także przed archiwami państwowym. Z jednej strony ujawniły się wówczas różnice w statusie finansowym oraz w technologicznym zaawansowaniu pomiędzy archiwami "starej" Unii, a archiwami Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony jednak, nawiązanie bardziej intensywnych i bezpośrednich kontaktów z partnerami zachodnimi stworzyło archiwom polskim możliwości czerpania z wielu doświadczeń w takich aktualnych problemach jak: informatyzacja kraju, zagadnienia dokumentacji elektronicznej, szybki dostęp obywateli do informacji zawartych w zasobach archiwalnych, nowoczesne techniki multimedialnego prezentowania zbiorów. Odpowiadając na te wyzwania archiwa polskie włączyły się w europejskie projekty edukacyjne, jak też w pracę wielu unijnych grup roboczych.

czytaj więcej

Jednym z podstawowym obszarów współpracy są realizowane wspólnie z archiwami zagranicznymi duże projekty międzynarodowe. Niektóre z nich, obok waloru naukowego i edukacyjnego, mają też znaczący wpływ na kształtowanie świadomości historycznej społeczeństw innych krajów.

czytaj więcej

   
     Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych współpracuje obecnie z 19 instytucjami polskimi poza krajem.  Wśród nich znajdują się zarówno organizacje powstałe jeszcze w XIX w., jak też powołane do życia po II wojnie światowej. W większości przypadków instytucje te pełnią równocześnie rolę archiwum, biblioteki i muzeum, co znajduje odzwierciedlenie w zgromadzonych przez nie pamiątkach polskiej kultury.

czytaj więcej

Przedsięwzięcia realizowane przez NDAP i archiwa państwowe kształtują politykę historyczną państwa oraz pomagają eliminować wiele stereotypów funkcjonujących w społecznościach innych krajów. Wspólne inicjatywy o charakterze międzynarodowym zarówno przybliżają do siebie społeczeństwa poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy o przeszłości, jak również utrwalają pozytywny wizerunek naszego kraju i wkład w dzieje Europy. Przykładem tego typu pozytywnych działań może być zrealizowany wspólnie z archiwami brytyjskimi duży projekt historyczny, poświęcony współpracy wywiadu polskiego i brytyjskiego w latach II wojny światowej. Opublikowane po długiej kwerendzie 2 tomy dokumentów pozwoliły na  przypomnienie, a w wielu wypadkach uświadomienie opinii publicznej Europy, jak ważny był wkład Polski i Polaków w tej dziedzinie.

Przypominaniu prawdy historycznej oraz eliminowaniu stereotypów w stosunkach polsko-żydowskich służy realizowany ze znaczącym udziałem polskich archiwów program Index Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom. Obszerna kwerenda prowadzona przez polskich archiwistów, a koordynowana przez NDAP w archiwach zagranicznych (niemieckich, ukraińskich, amerykańskich, izraelskich) pozwala na kompleksowe zbadanie skali zjawiska oraz zebranie rzetelnej wiedzy na temat okupacyjnej rzeczywistości w Polsce i różnych postaw ludzkich. Wspomniany już wyżej program „Pamięć świata”, realizowany pod auspicjami UNESCO, dzięki propagowaniu z udziałem archiwów wiedzy o naszej przeszłości, opartej na ważnych dokumentach, ukazuje Europie Polskę w nowym świetle. Dla przykładu, udostępnienie opinii publicznej w innych krajach aktu konfederacji warszawskiej z 1573 r. gwarantującego wszystkim wyznaniom w Rzeczypospolitej wolność religijną uświadamia szerokim kręgom odbiorców, że tradycja tolerancji, otwartości na inne nacje i wyznawców innych religii ma głębokie korzenie w polskiej społeczności.

Ogromne wsparcie ze strony archiwów państwowych otrzymali w 2007 r. wykonawcy programu: Straty wojenne i represje pod okupacją niemiecką. Na cele projektu zebrano prawie 1 mln wpisów w komputerowych bazach danych stworzonych w archiwach państwowych, będą też prowadzone dalsze badania, w tym w ośrodkach za granicą, w których archiwiści mają już znaczące rozpoznanie.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl