-A
+A

Uncategorised

W trakcie posiedzenia w dniu 23 października 2019 r. nominację do składu Centralnej Komisji Metodycznej otrzymała dr Barbara Berska z Archiwum Narodowego w Krakowie. Członkowie CKM omówili pytania i uwagi zgłoszone przez archiwa państwowe, dotyczące zagadnień ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych, regulowanych przez zarządzenia NDAP nr 7/2018 i 8/2018. Sformułowali przy tym rekomendacje w sprawie interpretacji przepisów i sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Następnie omówili zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac w kadencji 2019-2021. Zgodnie z planem, CKM będzie wypowiadać się w konkretnych kwestiach metodyki archiwalnej, zgłaszanych przez archiwa państwowe. Będzie też opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu metodyki (akta stanu cywilnego, materiały samorządów, źródła muzyczne), przygotowywać założenia do następnych aktów normatywnych (m.in. spuścizny i archiwa rodzinne i opis dokumentów w systemach EZD) oraz przygotowywać rekomendacje dotyczące kierunków zmian w przepisach metodycznych archiwów państwowych.

Deklaracja dostępności

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.archiwa.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

- po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,

- do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

- niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,

- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,

- brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,

- brak mapy dojazdu do siedziby, czy mapy jednostek podległych,

- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Beata Żelazek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 56 54 630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. NDAP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, NDAP niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe NDAP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w NDAP: https://ndap.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

 

Organem odwoławczym w powyższej procedurze jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rakowieckiej. Wejście z poziomu gruntu. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Policji

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia, po minięciu wiatrołapu. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu klatki schodowej A, po prawej stronie przed schodami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pod nawierzchnią parkingu, w okolicy szlabanu i bramy wjazdowej znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

- pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faks do Kancelarii 22 565 46 14.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

 W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

NDAP posiada parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji budynku znajduje się urządzenie AED.

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze zarządzenia. Obecna Komisja została powołana na lata 2019-2021 zarządzeniem nr 26 z 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji. Jej skład zmieniony został na mocy zarządzenia nr 38 z 2019 roku i nr 13 z 2020 roku zmieniających zarządzenie w sprawie zmiany kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu tej Komisji.

Skład:

1) Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie) - przewodniczący
2) dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz
3) dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach),
5) dr Maciej Janik (Archiwum Państwowe w Łodzi),
6) Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie),
7) Aleksander Kondrat (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu),
8) dr hab. Wiesława Kwiatkowska,
9) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie),
10) dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański),
11) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu).

Posiedzenia:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
telefon: (22) 565-46-00
fax: 565-46-14
www.archiwa.gov.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:15-16:15
Wtorek 8:15-16:15
Środa 8:15-16:15
Czwartek 8:15-16:15
Piątek 8:15-16:15

 

 

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze zarządzenia. Obecna Komisja została powołana na lata 2018-2020 zarządzeniem nr 75 z 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej.

Skład:

1) Hanna Staszewska – przewodnicząca,
2)Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz,
3) Ewa Dubaj (Archiwum Państwowe w Częstochowie),
4) Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie),
5) Aleksander Korolewicz (Archiwum Narodowe w Krakowie),
6) Małgorzata Król (Archiwum Akt Nowych),
7) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach),
8) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
9) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
10) Magdalena Sadza (Archiwum Państwowe w Warszawie),
11) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
12) Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie).

Plan pracy zobacz/pobierz (plik pdf)

 

Protokoły posiedzeń (do pobrania)

1. z 7 listopada 2018 r. (plik pdf); załączniki: nr 1, nr 2   

W tym roku obchodzimy szczególną, 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach rozbiorów niezłomny duch narodu polskiego zwyciężył i Polakom udało „wybić się na niepodległość”. Archiwa Państwowe aktywnie włączają się w obchody tak wyjątkowego jubileuszu.

Z myślą o celebracji tego przełomowego dla historii naszego narodu momentu, przygotowane zostały liczne wystawy, publikacje, konkursy, gry miejskie, lekcje archiwalne, konferencje i wiele innych ciekawych atrakcji. To doskonała okazja, aby odwiedzić archiwa i lepiej poznać zapisane w materiałach archiwalnych historie ludzi i wydarzeń, które wiodły nasz kraj ku odrodzeniu i wolności.

Wśród proponowanych inicjatyw coś dla siebie znajdą zarówno profesjonaliści, jak i wszyscy zainteresowani tematyką niepodległościową. Wydarzenia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 

Obchody Święta Niepodległości na Polu Mokotowskim w Warszawie.Marszałek Polski Józef Piłsudski na trybunie honorowej.
Obchody Święta Niepodległości na Polu Mokotowskim w Warszawie 11.11.1934 r. Marszałek Polski Józef Piłsudski na trybunie honorowej. Nardowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-2955-2.

 

Poniżej prezentujemy plan obchodów 100-lecia Niepodległości w poszczególnych miastach.

Zapraszamy do wspólnego świętowania tej radosnej rocznicy!

 

Bielsko-Biała

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 43

20 -30 listopada 2018

- „Pierwsze dni Niepodległości” wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami państwowymi - w siedzibie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej (ul. Piłsudskiego 43, Bielsko-Biała)

 

Bydgoszcz

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65

13 listopada 2018 - 20 stycznia 1920

- „Na drodze do niepodległości Bydgoszczy i regionu 1918/1920” - wystawa

Szczegóły wydarzenia: http://www.bydgoszcz.ap.gov.pl/2018/10/22/1615/

 

Gdańsk

Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5

marzec 2018 - grudzień 2021

- Cykl wystaw wirtualnych dla Niepodległej:

wystawa „Plebiscyt na Powiślu w 1920 roku": https://www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/galeria_51.htm

wystawa „Amerykańska pomoc żywnościowa dla odradzającej się Polski": https://www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/galeria_49.htm

wystawa „Ku niepodległości": https://www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/galeria_48.htm

październik 2018 - grudzień 2021

- „Ku niepodległości Pomorza” - wystawa

lipiec - grudzień 2018

- „Genealogia rodzinna” - warsztaty z zakresu genealogii

listopad 2018

- „Gdynia - z żelaza, z betonu… 100 fotografii Gdyni na stulecie odzyskania niepodległości” - publikacja

 

Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207

11 listopada 2018, godz 18:00

- śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych - w Hali Arena w Kaliszu (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24). Z tej okazji Archiwum Państwowe w Kaliszu wydało śpiewnik pt. „Historia Polski w pieśni. W stulecie odzyskania niepodległości”.

Szczegóły wydarzenia: http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/425

2018

- „Kaliscy bohaterowie. Oni walczyli o naszą wolność (1830-1989)” - publikacja

- „Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1989” - wydanie publikacji zbiorowej pod red. Grażyny Schlender na temat prasy opozycyjnej w Polsce w latach 1945-1990

 

Katowice

Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104

grudzień 2017 - listopad 2018

- „Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej” - wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach prezentowana w różnych placówkach oświatowych i kultury: bibliotekach w Katowicach i Dąbrowie Górniczej, katowickim oddziale IPN, szkołach na terenie województwa

17 października - 7 listopada - 30 listopada 2018

- „Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji z materiałów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej i Cieszynie” - wystawa od 17 października na Zamku w Cieszynie (ul. Zamkowa 3 a,b,c), od 7 listopada w siedzibie Oddziału Archiwum w Bielsku-Białej (ul. Piłsudskiego 43, Bielsko-Biała)

Szczegóły wydarzenia: http://katowice.ap.gov.pl/cms/art,258,wystawa-rok-1918-na-slasku-cieszynskim-i-w-zachodniej-galicji-w-zasobie-archiwalnym-oddzialow-w-bielsku-bialej-i-cieszynie-archiwum-panstwowego-w-katowicach

listopad 2018

- „Droga do niepodległości w Zagłębiu Dąbrowskim” - wystawa dotycząca poszczególnych miast zagłębiowskich, równocześnie prezentowana w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, poszczególnych miastach Zagłębia Dąbrowskiego, które brały udział w przygotowaniu wystawy oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach. 15 listopada 2018 r. w Muzeum Pałac Schoena w Sosnowcu odbędzie się konferencja poświęcona tym wydarzeniom. Została przygotowana też okolicznościowa publikacja – katalog wystawy.

Szczegóły wydarzenia: http://katowice.ap.gov.pl/cms/art,260,wystawa-droga-do-niepodleglej-listopad-1918-w-zaglebiu-dabrowski

10 listopada 2018, godz 18:00-24:00

- Prezentacja oryginału „Pamiątkowego aktu przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej” z 16 lipca 1922 roku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wydanie okolicznościowej publikacji - w „Sali Złotej” Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25) z okazji „Nocy Niepodległości” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Szczegóły:

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/swietuj-z-nami-w-bieli-i-czerwieni

http://katowice.ap.gov.pl/cms/art,257,akt-pamiatkowy-objecia-gornego-slaska-przez-rzad-rzeczypospolitej-polskiej-wpisany-na-liste-unesco

 

Kielce

Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57

28 listopada 2018, godz. 16:00

- „Odzyskanie Niepodległości w źródle archiwalnym. Od chaosu po stabilizację w służbach mundurowych” - w ramach cyklu „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” organizowanego od 2013 r. przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Jana Kochanowskiego w Kielcach

- „W służbie Rzeczypospolitej” Pułkownik Józef Hartman 1898-1979” - wystawa prezentująca sylwetkę płk. Józefa Hartmana - żołnierza z poświęceniem realizującego swój podstawowy obowiązek – służbę Ojczyźnie

grudzień 2018

- „Sandomierskie drogi do Niepodległości. Źródła dotyczące Odzyskania Niepodległości w zasobie Oddziału w Sandomierzu"  - artykuł w „Zeszytach Sandomierskich biuletynie Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego"

 

Koszalin

Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

11 listopada 2018

- cykl wydarzeń pod hasłem „Niepodległa Regionalna”, w tym wystawy:

Wystawa Archiwum Akt Nowych „W drodze do niepodległości”
Wystawa pt. „Niepodległa Regionalna” prezentująca czyn niepodległościowy w zasobach z archiwów rodzinnych z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie
Wystawa pt. „Moją polityką jest miłość. Św. Urszula – Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)”

prelekcje: s. Małgorzata Krupecka – „Działalności niepodległościowa św. Urszuli – Julii Marii hr. Ledóchowskiej”, dr Anna Gut-Czerwonka – „Czyn niepodległościowy w twórczości Zygmunta Wujka”, Joanna Chojecka – „Czyn niepodległościowy w materiałach archiwalnych z zasobu AP w Koszalinie”

konkursy: Quiz rodzinny „Wystawy 100-lecia”, konkurs fotograficzny „Złap tę chwilę – Ja w stulecie niepodległości”, konkurs na najpiękniejszy kotylion niepodległościowy

Szczegóły wydarzenia: http://www.koszalin.ap.gov.pl/niepodlegla-regionalna-czyli-obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/

 

Kraków

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16

2017 - 2019

- „Pamiętnik Antoniego Górszczyka” w opracowaniu naukowym Sylwestra Rękasa - publikacja ukaże się drukiem w ramach współpracy wydawniczej z NDAP, jako kontynuacja poczytnej serii „Wielka Wojna - codzienność niecodzienności”.

4 sierpnia - 15 listopada 2018

- „Kraków dla niepodległości” - wystawa na Krakowskich Plantach

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/07/31/krakow-dla-niepodleglosci-wystawa-na-krakowskich-plantach

od 26 października 2018

- „Bieżanowian drogi do niepodległości” - wystawa upamiętniająca poległych podczas I wojny światowej mieszkańców Bieżanowa, w Dworze Czeczów w Krakowie (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36)

Od 26 listopada wystawa dostępna będzie również w wersji internetowej poprzez stronę www.ank.gov.pl. W ramach projektu realizowana jest również prezentacja multimedialna do publikacji online.

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/10/23/zapraszamy-na-wystawe

29 października - 30 listopada 2018

- „Pierwsze dni Niepodległości” wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami państwowymi - prezentowana w Archiwum Narodowym w Krakowie, ul. Sienna 16, dziedziniec wewnętrzny.

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/10/26/wystawa-%E2%80%9Epierwsze-dni-niepodleglosci%E2%80%9D

8 listopada – 30 grudnia 2018
- „Droga do niepodległości. Listopad 1918 r. w Sosnowcu” – wystawa prezentowana w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec).

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/11/08/droga-do-niepodleglosci-listopad-1918-r-w-sosnowcu

8 listopada 2018 - 31 marca 2019
- „Jawą się stanie co pradziad śnił. Dębiczan wędrówka ku Niepodległej” – wystawa w Muzeum Regionalnym z siedzibą w Dębicy, (ul. Ratuszowa 4, Dębica).

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/11/08/%E2%80%9Ejawa-sie-stanie-co-pradziad-snil-debiczan-wedrowka-ku-niepodleglej%E2%80%9D

16 listopada - 30 grudnia 2018
- „Z potrzeby serca…" - wystawa Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni (ul. Konstytucji 3 Maja 3, Bochnia). Otwarciu ekspozycji towarzyszy gra miejska dla młodzieży.

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/11/16/%E2%80%9Ez-potrzeby-serca%E2%80%A6

19 listopada – 4 grudnia 2018
- „W drodze do Niepodległości" - wystawa w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (ul. Zamkowa 8, Wieliczka).

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/11/16/%E2%80%9Ew-drodze-do-niepodleglosci%E2%80%9D

30 listopada 2018 – 29 marca 2019
- „Z niewoli do wolności” - wystawa promująca zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie. Wystawa dostępna będzie również w wersji internetowej poprzez stronę www.ank.gov.pl.

Szczegóły wydarzenia: http://www.ank.gov.pl/wydarzenia/2018/11/09/wystawa

 

Leszno

Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Ludwika Solskiego 71

marzec - listopad 2018

- „Polacy powiatu wschowskiego w walce z germanizacją” - wystawa prezentowana w Muzeum Ziemi Wschowskiej (pl. Zamkowy 2, Wschowa)

marzec - grudzień 2018

- „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Grupa "Leszno” - wystawa prezentowana w Muzeum Okręgowym w Lesznie (pl. Jana Metziga 17)

17 października 2018

- „Polacy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX wieku” - publikacja

Szczegóły: http://archiwum.leszno.pl/new/art,140,promocja-ksiazki-polscy-mieszkancy-powiatu-wschowskiego-w-walce-o-zachowanie-narodowej-tozsamosci-w-pierwszej-polowie-xx-w

6 listopada 2018

- „Trwaliśmy mężnie na rubieżach...” Polacy powiatu wschowskiego w walce o odzyskanie niepodległości" - wystawa - w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej (pl. Zamkowy 2)

Szczegóły: http://archiwum.leszno.pl/new/art,141,trwalismy-meznie-na-rubiezach-polacy-powiatu-wschowskiego-w-walce-o-odzyskanie-niepodleglosci-wystawa-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci

8 listopada 2018 - luty 2019

„100 dokumentów na stulecie Niepodległości. Długa droga południowo-zachodniej Wielkopolski do wolności” - wystawa

Szczegóły wydarzenia: http://archiwum.leszno.pl/new/art,142,wystawa-100-dokumentow-na-stulecie-niepodleglosci-dluga-droga-poludniowo-zachodniej-wielkopolski-do-wolnosci

 

Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13

- „Pierwsze dni Niepodległości” wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami państwowymi - na placu Lubelskim w Lublinie

Szczegóły wydarzenia:  http://lublin.ap.gov.pl/2018/10/25/wernisaz-wystawy-pierwsze-dni-niepodleglosci-archiwum-panstwowego-w-lublinie-relacja/

 

Łowicz

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, ul. 3 Maja 1

4 listopada - 4 grudnia 2018

- „Drogi do Niepodległej” - wystawa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu - sala wystaw czasowych Muzeum w Łowiczu (Stary Rynek 5/7)

Szczegóły: https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,655,wystawa-w-lowiczu-fotorelacja

 

Łódź

Archiwum Państwowe w Łodzi, pl. Wolności 1

2018

- „Legiony Polskie” - wystawa internetowa na stronie: http://www.lodz.ap.gov.pl/art,228,legiony-polskie-bo-za-nasza-polske-poszli-w-boj

- „Drogi do niepodległości” - wystawa internetowa

2019

- „Łódzki Piotruś” - wystawa przedstawiająca 12 sławnych Łodzian

2020

- „Bitwa Warszawska w plakacie” - wydawnictwo

- „100 lat Diecezji Łódzkiej” - wystawa

2022

- „Górny Śląsk w drodze do Polski 1918-1922” - wydawnictwo i wystawa

 

Nowy Sącz

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56 A

2019

- „Nowy Sącz w drodze do niepodległej” - III edycja gry sądeckiej

 

Olsztyn

Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18

7 listopada 2018

- „100 lat przemian. Olsztyn w latach 1918-2018” - wystawa tradycyjna wraz z wystawą wirtualną, połączona z lekcjami archiwalnymi

Szczegóły: http://www.olsztyn.ap.gov.pl/art/100-lat-przemian-olsztyna

Wystawa: http://olsztyn.ap.gov.pl/olsztyn-w-latach-1918-2018

11 października 2018 - do końca roku 2018

- „Cmentarze z I Wojny Światowej w byłych Prusach Wschodnich” - wystawa tradycyjna

Szczegóły wydarzenia: http://www.olsztyn.ap.gov.pl/art/cmentarze-wojenne

 

Opole

Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2

29 czerwca - 15 listopada 2018

- „Wybieram Polskę” - wystawa plenerowa

18 września 2018 - 28 grudnia 2018

- „Polska. Tak blisko. Tak daleko... Życie na granicy marzeń” - akcja edukacyjna, lekcje archiwalne

Szczegóły: http://opole.ap.gov.pl/news/zapraszamy-na-lekcje-do-archiwum.html

5 października - 30 listopada 2018

- „Genealogie Niepodległości” - konkurs genealogiczny dla uczniów i genealogów

Szczegóły: http://opole.ap.gov.pl/news/genealogie-niepodleglosci.html

28 listopada 2018

- „Publikacja Opolska Droga Rzeczna.Archiwalia- Odra - rzeka wspomnień i wyzwań” - album

 

Płock

Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b

maj – grudzień 2018

-„Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości” - prezentacja w systemie "dLibra" materiałów źródłowych o charakterze regionalnym obejmujących okres walk o niepodległość w Kutnie i powiecie kutnowskim, w okresie od powstań narodowych, aż po rok 1989 r. Projekt współtworzą Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego.

www.dlibra.bibliokutno.pl

Szczegóły: http://www.plock.ap.gov.pl/art,111,cyfrowe-kutno-100-lat-niepodleglosci

2 października 2018

- „Plock1918.pl” - prezentacja wystawy internetowej i e-booka obrazujących drogę Płocka do niepodległości w latach 1917-1918

Wystawa: http://plock.ap.gov.pl/plock1918/

Szczegóły: http://www.plock.ap.gov.pl/art,121,plock1918pl

28 listopada 2018

- „Płockie drogi do niepodległości w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku” - sesja naukowa połączona z promocją X Tomu Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego poświęconego tematyce niepodległościowej

 

Piotrków Trybunalski

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4

od października 2018

- „Trudne drogi do Niepodległości” - wystawa ukazująca na dwudziestu barwnych planszach czyn niepodległościowy piotrkowian od Insurekcji Kościuszkowskiej po wojnę polsko-rosyjską 1919-1921

5-30 listopada 2018

- „1914-1918. Piotrków i piotrkowianie w czasie wojny i okupacji” - wystawa planszowa

9 listopada 2018

- „Trudne drogi do Niepodległości” – wystawa i prelekcje historyczne - Gminne Centrum Kultury w Rozprzy (ul. Kościuszki 6, Rozprza)

 

Poznań

Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43

5 lutego 2018 - 15 listopada 2018

- „Cena niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach Wielkiej Wojny i walk o granice niepodległej Polski", Łukasz Jastrząb – wydawnictwo

15 marca 2018 - 31 października 2018

- „Czuj Duch” - wystawa z okazji 100-lecia ZHP

23 listopada 2018 - 14 grudnia 2018

- „Pierwsze dni Niepodległości” wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami państwowymi - przed budynkiem Archiwum

 

Pułtusk

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, ul. Zaułek 22

11-13 listopada 2018

„Pułtuskie drogi do niepodległości” - wystawa przygotowana przezArchiwum Państwowe w WarszawieOddział w Pułtusku i prezentowana w ramach „Pułtuskich Dni z Niepodległą” - Galeria Sztuki 4 Strony Świata w Pułtusku (plac Teatralny 4)

Szczegóły wydarzenia: https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,643,pultuskie-dni-z-niepodlegla

 

Przemyśl

Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4

14 listopada 2018, godz. 12:00

- „Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918-1939)” - Prezentacja tomu II Przemyskich Zapisków Historycznych, które stanowią pracę Piotra Olechowskiego z udziałem i prelekcją autora

Szczegóły wydarzenia: http://www.przemysl.ap.gov.pl/art,443,promocja-publikacji-piotra-olechowskiego-stosunki-polsko-ukrainskie-we-lwowie-w-swietle-wspomnien-1918-1939

od 6 grudnia 2018 do 15 stycznia 2019

- Kartka świąteczna i noworoczna w Niepodległej - wystawa zbioru pocztówek świątecznych, które ukazały się na przestrzeni stu lat.

link: http://www.przemysl.ap.gov.pl/art,447,kartka-swiateczna-i-noworoczna-w-niepodleglej

https://www.facebook.com/Archiwum-Pa%C5%84stwowe-w-Przemy%C5%9Blu-440125136362540/

 

Radom

Archiwum Państwowe w Radomiu, ul. Wernera 7

9 października 2018 - 19 maja 2019

- „Radomianie dla Niepodległej” – wystawa - na na Placu Corazziego w Radomiu

Szczegóły: http://www.radom.ap.gov.pl/art,102,radomianie-dla-niepodleglej

2 listopada 2018 - 31 marca  2019

- „Wolność zdarta z murów. Odzyskanie Niepodległości w świetle druków ulotnych Archiwum Państwowego w Radomiu” – wystawa i katalog

Szczegóły:http://www.radom.ap.gov.pl/art,104,wolnosc-zdarta-z-murow

 

Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Tadeusza Kościuszki 7

15 lutego - 15 listopada 2018

- „Siedlce i region u progu niepodległości” – wystawa

 

Suwałki

Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

od 9 listopada 2018 do stycznia 2019

- „W oczekiwaniu na Niepodległą. Okręg Suwalski lat 1918-1919 w archiwaliach” - wystawa własna materiałów archiwalnych i ich kopii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach, Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego

11 listopada 2018

- „Razem ku Niepodległej. Z życia Raczek i okolic w archiwaliach z lat 1918- 1939." - wystawa plenerowa opracowana przez Raczkowskie Archiwalia przy współpracy Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz prelekcja kustosza AP w Suwałkach Marka Sidora pt. "Raczki. Droga do niepodległości" - w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach (Pl. Kościuszki 15, Raczki)

23 listopada 2018

- „O Niepodległości dzisiaj na Mazurach”- lekcja archiwalna z prezentacją mulitmedialną o Suwalszczyźnie w l. 1918-1919 - w Szkole Podstawowej w Spytkowie koło Giżycka (Spytkowo 41)


Szczecin

Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. św. Wojciecha 13

28 lutego - 7 listopada 2018

- „Polskie drogi do niepodległości (1914–1923)” - konkurs wiedzy historycznej dla szkół średnich województwa zachodniopomorskiego

13 listopada - 2 grudnia 2018

- „Odrodzona Polska (1918-1939) z perspektywy niemieckiego Pomorza (1918-1939)” - wystawa - w salach Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II 8

Szczegóły: https://www.szczecin.ap.gov.pl/news/pl/odrodzona-polska-1918-1939-z-perspektywy-niemieckiego-pomorza-wystawa-archiwalna


Toruń

Archiwum Państwowe w Toruniu, pl. Rapackiego 4

13 listopada - 14 grudnia 2018

- "Miedzy Niemcami a Polską" - wystawa tradycyjna

 

Warszawa

Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1

2018

- „Twórcy Niepodległej" - portal internetowy: http://www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/

- „W drodze do niepodległości" - wystawa ilustrująca wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości

Szczegóły: https://www.facebook.com/archiwum.akt.nowych/posts/2305901002784630

- „Slady Niepodległości" - cykl reportaży we współpracy z TVP Warszawa

Szczegóły: http://www.aan.gov.pl/art,593,slady-niepodleglosci

- „Muzycy dla Niepodległej" - projekt: wystawa, publikacja, koncert

Szczegóły: http://www.muzycydlaniepodleglej.pl/

- „Ignacy Daszyński” - album we współpracy z NDAP

- „Ignacy Jan Paderewski” album we współpracy z IPN

27 września - 9 grudnia 2018

- „Ignacy Jan Paderewski. Anatomia geniuszu" - wystawa w Muzeum Teatralnym Opery Narodowej (Plac Teatralny 1)

Szczegóły: https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/galeria-opera/wystawy-201819/ignacy-jan-paderewski-anatomia-geniuszu/

od 7 listopada 2018

- „Białe legiony" - wystawa w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie

Szczegóły: http://www.aan.gov.pl/art,595,wystawa-biale-legiony

19 - 23 listopada 2018

- „Kobiety w walce o niepodległość - wystawa przygotowana we współpracy z Ligą Kobiet Polskich na dziedzińcu Archiwum. Wystawa ma zaplanowaną trasę na kolejne miesiące.

Szczegóły oraz daty i miejsca wystawiania będą podawane na dedykowanym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/188557425285931/?active_tab=about

 

Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7

8 - 22 listopada 2018

- „Ludzie niepodległości 1918 r. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w źródłach z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie” - wystawa

Szczegóły: https://www.facebook.com/AGAD.Warszawa/photos/a.164725710217152/2170645699625133/?type=3&theater

22 - 23 listopada 2018

- „Polska Odrodzona” - międzynarodowa konferencja naukowa

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Stefana Hankiewicza 1

27 października 2018

- „Pułkownik Józef Hartman” – publikacja poświęcona adiutantowi Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz ojcowi Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Szczegóły i publikacja do pobrania: https://www.nac.gov.pl/nowy-album-nac-dostepny-bezplatnie/

11 listopada 2018

- „Kolaże z Niepodległą” - multimedialna wystawa prezentująca prace dzieci powstałe podczas warsztatów dotyczących Niepodległości - na stronie https://www.nac.gov.pl/

17 listopada 2018

- „100x100” Album - album z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z setką najciekawszych zdjęć z okresu II RP wybraną przez internautów

Szczegóły: https://www.nac.gov.pl/100x100-inauguracja-albumu-17-18-listopada/

17-18 listopada 2018

- „Weekend ze 100x100” Album - wykład oraz warsztaty dla dzieci i rodziców w ramach promocji albumu „100x100” - w kawiarni "Niepodległa.Miejsce spotkań" w parku Łazienki Królewskie (przy al. Ujazdowskich)

Szczegóły: https://www.nac.gov.pl/100x100-inauguracja-albumu-17-18-listopada/

 

Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7

6-16 listopada 2018

- „Pierwsze dni Niepodległości” wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami państwowymi - na murach Archiwum

Szczegóły: https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,653,wystawa-pierwsze-dni-niepodleglosci-w-archiwum-panstwowym-w-warszawie-fotorelacja

8 listopada 2018

- „Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego” - wydawnictwo albumowe wydane w koedycji przez Archiwum Państwowe w Warszawie i wydawnictwo Skarpa Warszawska

Szczegóły: https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,652,promocja-albumu-niepodlegla-warszawa-w-obiektywie-zdzislawa-marcinkowskiego

15 listopada 2018

- „Warszawski listopad 1918 r.” - lekcja archiwalna dla klasy III Szkoły Podstawowej

26 listopada 2018

- „Do nas zawitała Wolność” - konferencja - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9 

12 i 19 stycznia, 16 i 23 lutego 2019

- "Jaka kiedyś była ta Warszawa?" - zajęcia dla szkół 


Wrocław

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2

czerwiec - grudzień 2018

- Wystawa internetowa z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości

5 listopada 2018 - 30 czerwca 2019

- „Rok 1918-koniec Wielkiej Wojny oraz powstanie nowych państw: Czechosłowacja i Polska” - wystawa stacjonarna

12 listopada 2018 - 31 marca 2019

- „Druki patriotyczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę” – wystawa

wrzesień 2018 - kwiecień 2019

- „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych – Lokalne Archiwa Niepodległej” warsztaty połączone z konkursem edukacyjnym „Z rodzinnego archiwum – rodzinne archiwalia Niepodległej”


Zamość

Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A

3 maja - 31 grudnia 2018

- „Zamość przed 100-laty” - udostępnienie wybranych fotografii Zamościa z okresu 1900-1925

2018

- „Okupacja niemiecka Zamojszczyzny” - 11 krótkich filmów dokumentalnych poświęconych okupacji niemieckiej Zamojszczyzny - produkcja TV Republika

 

Zielona Góra

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 67

10 listopada 2018 godz 12:00

- Odtworzenie przez grupę rekonstrukcyjną walk miejskich z lat 1918-1919 organizowane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze - inscenizacji walk towarzyszyć będzie wystawa „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Lubuskiej. Wspomnienia i Pamiątki”, przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie - inscenizacja na Wzgórzach Piastowskich w Zielonej Górze

15 listopada 2018

- „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Lubuskiej. Wspomnienia i Pamiątki” - wystawa przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie - sala wystawowa Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a

- „Pomniki ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim” - wystawa przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie - siedziba Archiwum

Szczegóły wydarzeń: http://www.archiwum.zgora.pl/art,174,wspolnie-swietujmy-niepodlegla

luty 2019

- "100 najciekawszych i najcenniejszych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecie archiwów państwowych" - wystawa online 


 

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych obejmuje patronatem honorowym wydarzenia związane z zakresem swoich działań i kompetencji. Ubiegając się o przyznanie patronatu honorowego lub uczestnictwo Naczelnego Dyrektora w komitecie honorowym należy złożyć wniosek , w którym przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanego przedsięwzięcia.

Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej co najmniej na dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem.  Wniosek złożony później niż na miesiąc wcześniej może nie zostać rozpatrzony.

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub członkostwa Naczelnego Dyrektora w komitetach honorowych reguluje zarządzenie Nr 29 z dnia 21 marca 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Informacje na temat przyznawania patronatu można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


>> Wniosek o przyznanie Patronatu honorowego lub Członkostwa Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w komitecie honorowym [pobierz]

>> Logotyp Archiwów Państwowych [pobierz]

>> Wizerunek orła w koronie wraz z nazwą "Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych" [pobierz]

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
Tel. +48 22 565 46 00

Inspektor Ochrony Danych w NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Jacek Wilim

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH oraz podmiotom udzielającym wsparcia NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016*
  Plan i zakres prac Komisji w latach 2014-2016 (plik .pdf)


* Decyzją nr 60 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania, ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej; kadencja Komisji miała potrwać do roku 2017.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl