-A
+A

Uncategorised

WYDAWNICTWA

 

 

2014 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Archiwum Akt Nowych

 • Franciszek Socha Paprocki „Żywot człowieka poczciwego XX w.” (Akta F. Sochy Paprockiego)
 • II tom „Słownika Kobiet w Walce o Niepodległość” (wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym)
 • Biografia gen. Marii Wittekówny

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • „Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915–1918. Wybór źródeł”, oprac. J. Gaul i A. Nowak

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • „Czasy Wielkiej Wojny 1914-1918 w plakatach i drukach ulotnych” (lata 2014-2018)

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • Publikacja w Poznańskim „Roczniku Archiwalno–Historycznym” materiałów z konferencji naukowej „Wielkopolska i Wielkopolanie w latach I wojny światowej”
 • „Cesarski Niemiecki Zarząd Cywilny w Koninie z lat 1915-1918” – wydawnictwo w ramach serii „Materiały źródłowe do dziejów Konina” – publikacja na płycie DVD

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Zamościu

 • W „Archiwariuszu Zamojskim 2014” ukazały się niepublikowane dotąd wspomnienia z okresu I wojny światowej na Zamojszczyźnie z zasobu archiwum

 

 

2015 r.

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 • Seria wydawnicza „Wielka Wojna - codzienność niecodzienności”
  Tom III „Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak Wspomnienia harcerza 1913-1918"
  Tom IV „Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego”

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • „Józef Piłsudski. Materiały z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, t. I–II”, oprac J. Gaul
 • Publikacja pokonferencyjna „100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Materiały pokonferencyjne - Nidzica 2014"

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Wydawnictwo pokonferencyjne „4. Pułk Piechoty – historia i pamięć. W 100. rocznicę powstania”

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 • „I wojna światowa w Prusach Wschodnich”

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 • Publikacja pokonferencyjna „Lewica a I wojna światowa”

Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • „Czas i oblicza Wielkiej Wojny. Wydarzenia lat 1914-1915 między Narwią a Niemnem w archiwaliach”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji i zadania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” przeznaczone dla uczniów i nauczycieli (obejmujące m.in. cykl „Warszawa i warszawiacy w okresie wielkiej wojny”)
 • Wydawnictwo źródłowe „Co zostało z tamtych lat, czyli Warszawa i Mazowsze w pierwszej wojnie światowej w świetle źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie”

Archiwum Państwowe w Zamościu

 • Publikacje źródłowe poświęcone I wojnie światowej na Zamojszczyźnie w „Archiwariuszu Zamojskim 2015”

 

 

2016 r.

Archiwum Państwowe w Łodzi

 • „Bitewnik Łódzki 1914"

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 • "Odbudowa miast, wsi i majątków w Prusach Wschodnich po I wojnie światowej" - katalog wystawy

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • „Kobieta w sercu żołnierza...fotografie z atelier z lat 1914-1918" - praca zbiorowa

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 •  "Ułany i huzary. Wojsko polskie w departamencie siedleckim i województwie podlaskim"

 

 

2017 r.

Archiwum Państwowe w Radomiu

 • Wydawnictwo źródłowe „Człowiek i jego losy w czasie I wojny światowej”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Karty pocztowe Legionów Polskich” – publikacja albumowa prezentująca wybór kart pocztowych (wybór i oprac. M. Wojtylak)

 

 

2018 r.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 • „Pierwsze dni niepodległości na Ziemi Kaliskiej”

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Album prezentujący najcenniejsze archiwalia z zasobu kieleckiego archiwum z lat 1914-1918

 

Wystawy Lekcje archiwalne Konferencje naukowe Inne projekty
WYSTAWY LEKCJE ARCHIWALNE KONFERENCJE NAUKOWE INNE PROJEKTY

 

 

LEKCJE ARCHIWALNE

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 • „Początki Wielkiej Wojny na ziemi łomżyńskiej”

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 • „Życie codzienne w Bydgoszczy 1914-1919”
 • „I wojna światowa – dni chwały, dni klęski”

Archiwum Państwowe w Częstochowie

 • „Częstochowa w okresie I wojny światowej”
 • „Postawy młodzieży w okresie I wojny światowej na przykładzie „Kroniki szkolnej Gimnazjum Męskiego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie”

Archiwum Państwowe w Elblągu

 • „Plebiscyt 1920 na Powiślu”

Archiwum Państwowe w Gdańsku

 • „I wojna światowa na Pomorzu”

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 • „Zburzenie Kalisza w 1914”

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • „Źródła do dziejów I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • „Wielka Wojna na Lubelszczyźnie”

Archiwum Państwowe w Opolu

 • „Życie żołnierzy, życie cywilów, czyli Ślązacy w czasie Wielkiej Wojny”

Archiwum Państwowe w Płocku

 • „Od Sarajewa do Płocka. I wojna światowa globalnie i lokalnie”

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • „Sierpień 1914 r. - pierwszy miesiąc wojny światowej w Gnieźnie”
 • „Propaganda i doniesienia z frontu I wojny światowej – wycinki prasowe i materiały ulotne”

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • „Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918”
 • „Życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w czasie trwania Wielkiej Wojny”

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 • „Siedlce w czasach I wojny światowej”

Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • „Droga do Niepodległej. Suwalszczyzna lat 1918-1919 w materiałach archiwalnych”
 • „Oblicza Wielkiej Wojny”
 • „O powstaniu i działalności komitetów obywatelskich w guberni suwalskiej”

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 • „Wielka wojna 1914-1918 po stu latach”
 • „Codzienność na frontach pierwszej wojny światowej”
 • „Polacy w szeregach armii niemieckiej w czasie pierwszej wojny światowej”
 • „Pierwsza wojna światowa w prasie pomorskiej”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej - wojna polsko-bolszewicka 1920 r.”
 • „Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej - bitwa warszawska 1920 r.”
 • „Warszawa w pierwszych latach niepodległości państwa polskiego (1918–1921)”

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 • „I wojna światowa w Legnicy – na zapleczu frontów”
 • „I wojna światowa w Jeleniej Górze (Hirschberg) – miasto garnizonowe”
 • „I wojna światowa w Jeleniej Górze (Hirschberg) – propaganda i pamięć”
 • „I wojna światowa w Jeleniej Górze (Hirschberg) – na zapleczu frontów”

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

 • „I wojna światowa w dokumencie archiwalnym”

 

Wystawy Wydawnictwa Konferencje naukowe Inne projekty
WYSTAWY WYDAWNICTWA KONFERENCJE NAUKOWE INNE PROJEKTY

25. 21 postulatów, Gdańsk, sierpień 1980. Narodziny związku zawodowego SOLIDARNOŚĆ - wielkiego ruchu społecznego Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku Ośrodek KARTA w Warszawie "21 postulatów" to żądania Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r. w Gdańsku, dzięki którym po raz pierwszy w systemie komunistycznym powstał niezależny związek zawodowy "Solidarność". W trakcie strajku postanowiono domagać się - co było całkowicie nowym zjawiskiem - zmian politycznych: powołania niezależnych związków zawodowych, zniesienia cenzury, uwolnienia więźniów politycznych. Praktycznym rezultatem wynegocjowania postulatów stało się w następnych miesiącach powołanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ", do którego wstąpiło ponad 10 milionów osób. Związek stał się praktycznie ruchem społecznym. Działał ponad rok, do grudnia 1981 r. Wówczas został zdelegalizowany na skutek wprowadzenia w Polsce, pod naciskiem Związku Radzieckiego, stanu wojennego. "Solidarność" przetrwała w podziemiu i wyłoniła reprezentację do negocjacji z rządem w 1989 r. ("okrągły stół"). Partia komunistyczna zmuszona została do ustępstw, które doprowadziły w Polsce do pierwszych w systemie komunistycznym wyborów demokratycznych. Te z kolei stały się impulsem wyzwolenia politycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zarazem załamania imperium Związku Radzieckiego na jesieni 1989 r. ("aksamitna rewolucja" w Czechach i zburzenie muru berlińskiego). Strajk gdański w 1980 r. był punktem zwrotnym tego procesu, pierwszym kamieniem usuniętym z muru berlińskiego. Dlatego "21 postulatów" przedstawionych w sierpniu 1980 r. to jeden z najważniejszych dokumentów XX wieku. Jest on świadectwem zwrotnego momentu dziejowego, mającego kapitalne znaczenie dla historii i przynoszącego rezultaty, których konsekwencje zmieniły Polskę, Europę i świat, a także wpłynęły zasadniczo na ich dalsze losy. Obiekt: oryginał. Zbiory dokumentów i nagrań są oryginalne, ilustrują opinie i działania osób, które w wyniku sierpnia '80 pojawiły się na scenie politycznej i kontynuowały działania celem urzeczywistnienia idei przyświecającej strajkującym.

24. Plany i dokumentacja zniszczeń oraz odbudowy Warszawy (Plan Pabsta, archiwa BOS), 1942 -1950 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 Stare Miasto w Warszawie wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego jako unikatowy przykład przeciwstawienia się skutkom wojny i wysiłku narodu dla restytucji własnej stolicy. Ważną i szczególną częścią tego działania była dokumentacja zniszczeń, a następnie prac związanych z odbudową miasta. Do zespołu dokumentów włączony jest dodatkowo niemiecki tzw.Plan Pabsta z 1942 r. przewidujący zburzenie Starego Miasta i zbudowanie na tym miejscu dzielnicy niemieckiej z Halą Ludową (Parteivolkshalle). Dokumentacja zniszczeń obejmuje skutki wojny w 1939 r., walk powstańczych w 1944 r. i systematycznego niszczenia miasta po upadku powstania. Dokumentacja obejmuje plany, mapy, albumy, fotografie i inwentaryzację zniszczeń (m.in.barykad). Drugim zespołem są akta Biura Odbudowy Stolicy, instytucji kierującej odbudową Warszawy, jego organizacji, zasad funkcjonowania a także dokumentacja koncepcji odbudowy i sprawozdania z jej realizacji. W sumie dokumentacja ta obejmuje 6403 j.a. i 1253 j. fizyczne. Kryteria: 2 i 3 oraz drugie uzupełniające. Dokumenty: unikatowe, w dobrym stanie.

23. Archiwa Auschwitz-Birkenau 1940 - 1945 Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, 32-603 Oświęcim 5 ul. Więźniów Oświęcimia 20 [Archiwa Auschwitz-Birkenau 1940 - 1945] Pozostałości materialne po obozie KL Auschwitz-Birkenau wpisane są na listę dziedzictwa kulturalnego i naturalnego jako przykład negatywny, stanowiący ostrzeżenie. Są więc szczególnie istotnym fragmentem pamięci świata. Podobny charakter mają dokumenty proweniencji niemieckiej wytworzone w kancelariach wydziałów władz obozowych SS, obejmujące akta osobowe więźniów i esesmanów, rozkazy i zarządzenia, listy transportowe i dokumenty dotyczące eksploatacji i eksterminacji więźniów, w tym także plany budowy i rozbudowy obozu oraz infrastruktury poza jego terenem, ale z nim ściśle związanej. Drugą część dokumentacji stanowią materiały ruchu oporu, korespondencja tajnie wysyłana z obozu i raporty zbiegłych oraz 39 tys. negatywów obozowych fotografii więźniów. Kryteria: 2, 3, 7 i drugie z uzpełniających. Dokumenty: unikatowe w stanie zadawalającym.  

22. Archiwum getta warszawskiego (zw. Ringelbluma) - świadectwo Holocaustu Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 Unikatowy zespół dokumentów wydobyty spod gruzów getta warszawskiego. Archiwum Ringelbluma - zespół liczący 1680 j.a.(ok.25 tys. kart). Archiwum getta warszawskiego obejmuje dokumenty urzędowe, świadectwa ruchu oporu, relacje o losach skupisk żydowskich, utwory literackie, rysunki i listy prywatne.

Dokumenty obejmują lata 1939-1943 zawierają informacje o gettach w Warszawie i miastach prowincjonalnych i ich zagładzie, m.in.pierwsze szczegółowe opisy obozów zagłady w Chełmie i Treblince wraz z mapa sporządzoną przez zbiegłych żydów. Obejmują także ruch oporu i powstanie w getto warszawskim oraz liczne świadectwa osobiste (listy pożegnalne), świadectwa wiary religijnej itp. Kryteria: 1, 2, 3, 5, 7 i drugie uzupełniające. Dokumenty: autentyczne, unikatowe i dobrze zachowane.  

21. Dokumenty Bitwy Warszawskiej 1920 r. Centralne Archiwum Wojskowe, 00-910 Warszawa 72, ul. Czerwonych Beretów bl. 124 Bitwa Warszawska w 1920 r. rozstrzygająca rezultaty wojny polsko-sowieckiej . zaliczona została do 18 bitew, które zadecydowały o losach ludzkości. Dokumentacja działań wojskowych związanych z bitwą zachowana w 50% obejmuje 20 zespołów archiwalnych, w tym akta wytworzone przez naczelne dowództwo, dowództwa frontów, armii i grup operacyjnych, a także relacje, opracowania i fotografie. Na dokumentację składają się rozkazy, dyrektywy i wytyczne operacyjne, meldunki sytuacyjne, komunikaty, meldunki rozpoznawcze i wywiadowcze. Oprócz nich także dokumenty kwatermistrzowskie i techniczne oraz zaopatrzenia. Szczególne znaczenie mają raporty i sprawozdania podsumowujące na "gorąco" efekty działań armii i grup operacyjnych. Kryteria: 1, 2 i 3. Dokumenty: zachowane dobrze.  

20. Biblioteka Polska w Paryżu, XIX - XX w. Societe Historique et Litteraire Polonaise, Bibliotheque Polonaise F-75004 Paris, 6, Quai d'Orleans Instytucja gromadząca przez 150 lat we Francji polskie dokumenty pamięci narodowej w okresie utraty niepodległości. Największy poza Polską księgozbiór polskich książek i czasopiśmiennictwa, a także kolekcja dzieł sztuki -grafiki, malarstwa, rzeźby i pamiątki. Biblioteka założona w 1839 r. w Paryżu przez polskich emigrantów we Francji po fiasku antyrosyjskiego powstania 1830-1831 r., które miało przynieść odzyskanie niepodległości. Zbiory miały zastępować kolekcje utracone w kraju i tworzyć warsztat pracy naukowej do badań dziejów Polski za granicą. Biblioteka gromadzła (i gromadzi, także po II wojnie światowej) spuścizny polityków, żołnierzy i artystów - dokumenty i pamiątki, które tym samym tworzyły namiastkę Biblioteki Narodowej. Wyróżniają się wśród nich pamiątki po poecie Adamie Mickiewiczu i kompozytorze Fryderyku Chopinie - wybitnych przedstawicielach Romantyzmu europejskiego, mieszkających w XIX w. w Paryżu. Biblioteka Polska w Paryżu jest jedną z kilku instytucji tworzonych przez Polaków w "zastępstwie", gdyż ich kształtowanie w kraju uniemożliwiał brak państwa. Istnienie "zastępczych" instytucji było sposobem zachowania tożsamości narodowej, językowej i kulturalnej. Biblioteka Polska w Paryżu jest więc przykładem w skali narodowej realizacji idei "pamięci świata". Zbiory obejmują ok.220.000 jednostek, w tym 150.000 książek (niektórych brak w Polsce), 30.000 druków ulotnych, 3.200 tytułów czasopism, 4000 map i atlasów i ok.30.000 dzieł sztuki. Biblioteka posiada również ponad 5.000 rękopisów (w ponad 200 zespołach). Kryteria: 2, 5, 7 i drugie z uzupełniających. Dokumenty: autentyczne i rzadkie.  

19. Akta polskiego państwa podziemnego z lat 1863-1864 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 00-263 Warszawa, ul.Długa 7 Świadectwa fenomenu organizacji i funkcjonowania państwa podziemnego, wyposażonego w atrybuty władzy i prawa, działającego w okresie walki o niepodległość. Kolekcja dokumentów (216 jednostek fizycznych) wytworzonych w okresie Powstania Styczniowego w 1863-64 prowadzonego przeciw zaborcy - Rosji. Kolekcja jest fragmentem zespołów zniszczonych znacznie w czasie wojny. Obejmuje m.in. akta Rządu Tymczasowego, naczelników miast i okręgów oraz policji, pełnomocników rządu i prowincjonalnych władz wojskowych, a także odezwy, pisma ulotne, wiersze i pieśni, materiały ikonograficzne i kartograficzne. Powstanie Styczniowe wywołało znaczny rezonans w Europie, szczególnie wśród narodów bałkańskich. Mimo iż nie osiągnęło celu, Państwo Podziemne uformowało tożsamość pokoleń, które kontynuowały prace przygotowujące funkcjonowanie przyszłego niepodległego państwa, co nastąpiło dopiero po 50 latach w 1918 r. Kryteria: 2, 3, 7. Dokumenty: autentyczne i rzadkie, w dobrym stanie.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl