-A
+A
  • Start /
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016"

Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016".

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy: zgłoszenia na członka komisji konkursowej oraz deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: "Konkurs – Wspieranie działań archiwalnych 2016"

w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

·         uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),

·         są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.


3.  KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na członka komisji konkursowej zostanie powołany pierwszy ze zgłoszonych kandydatów spełniający wymagania, o których mowa w pkt 2.

 

4. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

·         czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,

·         udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie Konkursu i zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej,

·         sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

·         udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji,

Członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej będących pracownikami Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz do zwrotu otrzymanych dokumentów i materiałów.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSIE WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARCHIWALNYCH 2016 (pobierz)

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW (pobierz)

O KONKURSIE

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl