-A
+A

Monografie i inne opracowania

Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku

Wstęp i oprac. Z. Szultka, B. Wachowiak,  Warszawa–Szczecin   2009, ss. 579, ISBN 978–83–89115–96–6
Cena 40,00 zł (do nabycia w AP Szczecin)Autorzy opracowania, podejmując trud wydania wizytacji bytowsko-lęborskich z drugiej połowy XVI wieku, uzupełnili tym samym edycję Gerarda Labudy z 1959 roku o materiały z okresu książęcego. Brali przy tym pod uwagę bliskie powiązania ziem lęborskiej i bytowskiej z Rzeczypospolitą, utrzymywanie się tam po czasy najnowsze języka kaszubskiego i polskiego oraz dużą wartość poznawczą materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej. W wizytacjach i zachowanych rejestrach oprócz nazwisk mieszkańców wsi oraz informacji o stosunkach językowych, znajdują się m.in. szczegółowe dane o gospodarstwach, a także o statusie prawnym mieszkających w wielu wsiach drobnej szlachty kaszubskiej. Ważne wydają się również liczne informacje o często nieznanych dotąd, sięgających średniowiecza, przywilejach i nadaniach. Prezentowane źródła pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie a współwydawcą oprócz Wydawnictwa „Dokument” AP w Szczecinie jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl