-A
+A

Dane osobowe - informacja

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, którego urząd mieści się w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2D. Dane osobowe zbierane są w celu ich przetwarzania w szczególności, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych – poza przypadkami gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 – można wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Newsletter NDAP