-A
+A

Pomoce archiwalne

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie. Informator o zasobie archiwalnym,  A. Machej, P. Matuszek, Katowice 2009, ss. 298.

ISBN 978-83-925863-6-4
ISBN 978-83-89115-99-7
nieprzeznaczony do sprzedaży


Publikacja ta jest, podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym umożliwiającym łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji na temat zasobu Oddziału cieszyńskiego – jednego z siedmiu oddziałów Archiwum Państwowego w Katowicach. Celem informatora jest dostarczenie korzystającemu podstawowych informacji o wszystkich zespołach i zbiorach przechowywanych w cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach, bez względu na stopień ich opracowania. Stąd znalazły się w nim zarówno zespoły opracowane, mające w pełni przygotowane pomoce ewidencyjno-informacyjne w postaci inwentarzy, jak również zespoły częściowo tylko opracowane i zewidencjonowane na różnego rodzaju spisach oraz zespoły bez żadnej ewidencji, które dopiero sukcesywnie będą wyposażone w takie pomoce informacyjne.


Informatorowi nadano układ oparty na wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawową część informatora stanowią opisy całości zasobu - wszystkich zespołów oraz zbiorów, podzielonych na 15 grup rzeczowych. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów, indeksy: nazwisk i miejscowości występujących w nazwach i opisach zespołów i zbiorów. Na końcu, dla badaczy poszukujących pozostałości aktowej konkretnego, znanego im z nazwy aktotwórcy, w celu łatwiejszego odnalezienia dodano również alfabetyczny wykaz nazw zespołów i zbiorów archiwalnych zarówno w języku polskim, jak i oryginalnym, z odniesieniem do numeru pozycji w układzie informatora.

W układzie informatora wyróżniono następujące grupy rzeczowe:

 1. Organy ustawodawcze i władze naczelne
 2. Administracja ogólna
 3. Administracja specjalna
 4. Instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa
 5. Wojsko
 6. Akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego
 7. Cechy, związki rzemieślnicze
 8. Związki zawodowe
 9. Spółdzielnie
 10. Banki i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe
 11. Urzędy gospodarcze, przedsiębiorstwa
 12. Stowarzyszenia i związki, partie polityczne i ruchy społeczne
 13. Instytucje nauki, oświaty i kultury
 14. Archiwa rodzinno-majątkowe
 15. Zbiory i spuścizny


Publikacja ta ukazała się jako jeden z elementów międzynarodowego projektu pn. „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (darczyńcami są Islandia, Księstwo Lichtensteinu oraz Królestwo Norwegii). Realizatorami tego projektu są: Książnica Cieszyńska (lider projektu), Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Konwent Zakonu Braci Miłosiernych (Bonifratrów), Parafia Ewangelicko-Augsburska oraz Oddział w Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach. W ramach projektu w Archiwum Państwowym w Katowicach i jego Oddziale w Cieszynie, zgodnie z założonym planem, są prowadzone prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją, digitalizacją i inwentaryzacją zasobu oraz jego popularyzacją.

  Publikacja ukazała się przy współudziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl