-A
+A

Pomoce archiwalne

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym,  P. Matuszek, J.Szczepańczyk, Katowice 2009, ss.230.

ISBN 978-83-925863-2-6
ISBN 978-83-89115-98-0
Cena: 35 zł
Do nabycia w siedzibie AP w Katowicach

Publikacja ta jest, podobnie jak wydany w 2007 r. Informator o zasobie katowickiego Archiwum, podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym, umożliwiającym łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji na temat zasobu Oddziału w Pszczynie – jednego z siedmiu Oddziałów katowickiego Archiwum
Celem publikacji jest dostarczenie korzystającemu podstawowych informacji o wszystkich zespołach i zbiorach przechowywanych w pszczyńskim Oddziale, bez względu na stopień ich opracowania. Stąd znalazły się w nim zarówno zespoły opracowane, mające w pełni przygotowane pomoce ewidencyjno-informacyjne w postaci inwentarzy, jak również zespoły częściowo tylko opracowane i zewidencjonowane na różnego rodzaju spisach oraz zespoły bez ewidencji, które dopiero będą ewidencjonowane.

Informatorowi nadano układ oparty na wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawową część informatora stanowią opisy całości zasobu - wszystkich zespołów oraz zbiorów, podzielonych na 13 grup rzeczowych. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów, indeksy: nazwisk i miejscowości występujących w zasobie archiwum. Na końcu, dla badaczy poszukujących pozostałości aktowej konkretnego, znanego im z nazwy aktotwórcy, w celu łatwiejszego odnalezienia dodano również alfabetyczny wykaz nazw zespołów i zbiorów archiwalnych zarówno w języku polskim, jak i oryginalnym, z odniesieniem do numeru pozycji w układzie informatora.

W układzie informatora wyróżniono następujące grupy rzeczowe:

   1. Organy ustawodawcze i władze naczelne
   2. Administracja ogólna
   3. Administracja specjalna
   4. Instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa
   5. Akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego
   6. Cechy
   7. Związki zawodowe
   8. Spółdzielczość
   9. Instytucje finansowe
  10. Urzędy i instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa
  11. Stowarzyszenia i ruchy społeczne
  12. Instytucje nauki i oświaty
  13. Instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej
  14. Archiwa rodzinno-majątkowe, spuścizny, kolekcje i zbiory

Publikacja ukazała się przy współudziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl