-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

6. Polsko-krzyżackie traktaty pokojowe i akta procesów z XIV-XVI w.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 00-263 Warszawa, ul. Długa 7
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, 62-035 Kórnik, ul. Zamkowa 5

Zbiór traktatów i akt procesowych z późnego średniowiecza o szczególnym znaczeniu dla politycznych procesów kształtowania się nowożytnych państw europejskich i norm prawa międzynarodowego.

Dokumenty normujące stosunki Państwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego - traktaty pokojowe kończące wojny i akta procesów międzynarodowych angażujących główne państwa ówczesnej Europy. Oświetlają one konflikty gospodarcze, terytorialne i religijne największych państw w Europie oraz próby ich politycznego i prawnego rozwiązania. Rezultatem tych działań było m.in przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę, polaryzacja sił, czego skutkiem była zaliczana do najważniejszych w historii Europy - bitwa pod Grunwaldem (1410), unikatowe rozwiązanie prawnoustrojowe w tym okresie (prekursorskie wobec nowożytnych i współczesnych) w postaci unii równoprawnych państw Polski i Litwy oraz narodziny Prus, pierwszego państwa protestanckiego, przekształconego z państwa zakonnego w księstwo świeckie traktatem w 1525 r. jako lenno króla polskiego. Dokumenty obejmują toruńskie traktaty pokojowe - 1411, 1466, traktat krakowski -1525 i akta procesowe: 1320 i 1339 oraz 1415 i 1422. Główne dokumenty znajdują się w AGAD, część akt procesowych z XIV w. w Archiwum w Kórniku.

Kryteria: 1, 2, 3, 7 i dwa uzupełniające.
Dokumenty: autentyczne, unikatowe w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl