-A
+A

Monografie i inne opracowania

VII European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe, Warsaw, May 18-20, 2006 (Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat Archiwów. Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.), red. nauk. W. Stępniak, Warszawa 2006, ss. 358, 
Cena 50,00 zł
ISBN 83-89115-64-6, ISBN 978-8389115-64-5

  Na zawartość książki składają się referaty wygłoszone w trakcie Konferencji, której tematem przewodnim były zagadnienia związane z zawodem archiwisty. Referenci mówili o roli zawodu archiwisty we współczesnej Europie, współpracy pomiędzy europejskimi archiwistami, znaczeniu badań naukowych w archiwach, metodyki pracy archiwisty, zarządzaniu archiwami, wprowadzaniu nowych technologii w archiwach obejmujących opis archiwalny oraz zasady zachowywania i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok poświęcono zagadnieniom kształcenia archiwistów w europejskim systemie szkolnictwa wyższego, a także certyfikacji i akredytacji archiwistów i instytucji archiwalnych, tworzeniu europejskich narzędzi zawodowych w postaci baz danych oraz ich standardów.

VII European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe, Warsaw, May 18-20, 2006 (Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat Archiwów. Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.), scientific edition by W. Stępniak, Warszawa 2006, 358 pages,

PLN 50,00
ISBN 83-89115-64-6, ISBN 978-8389115-64-5

This book comprises papers delivered during the Conference devoted to issues connected with the profession of an archivist. Speakers discussed the role of the profession of an archivist in contemporary Europe, cooperation among European archivists, significance of scientific research at archives, methods of work of an archivist, archive management, introduction of  new technologies to archives, including archival description, and the principles for the preservation and safeguarding of collections. A separate session was devoted to issues related to archivists’ education in the European higher education system, as well as the certification and accreditation of archivists and archival institutions, and the creation of European professional tools in the form of databases and standards.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl