-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archives in the Society. Materials of the International Conference: Elbląg, May 22-24, 2003
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2003, ss. 293, 
ISBN 83-89115-20-4
cena 22,00 zł

 Materiały z obrad prekongresu MRA (obrady Komitetów: ds. Bieżącej Dokumentacji Elektronicznej w Środowisku Cyfrowym; ds. Oceny Dokumentacji; ds. Prawnych) i IX Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państwowych Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. W trakcie obrad omówiono temat "Archiwa w Społeczeństwie" ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przystosowania archiwów państw Europy Środkowej i Wschodniej do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej (dostęp do informacji i dokumentów, aspekty prawne działalności archiwów, dostosowanie prawa archiwalnego w poszczególnych krajach do standardów europejskich, zarządzanie zbiorami archiwalnymi).


Archives in the Society. Materials of the International Conference, Elbląg, May 22-24, 2003, ed. by W. Stępniak, Warsaw 2003, 293 pages,
ISBN 83-89115-20-4
PLN 22.00,

Conference materials from the proceedings of the Pre-Congress of ICA (proceedings of the following Committees: on Current Electronic Records in the Digital Environment, on the Appraisal of Records, for Legal Affairs) and the IX International Conference of State Archives from Central and Eastern Europe organized by the Head Office of State Archives (NDAP). The subject "Archives in the Society" was discussed in the course of the proceedings, with particular emphasis on problems related to the adjustment of archives from the States of Central and Eastern Europe to future functioning within the borders of the EU (access to information and documents, legal aspects of operation of archives, adjustment of the law on archives to European standards in individual countries, archival holdings management).
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl