-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Papers of the International Conferences, Warsaw, October 13-14, 2000, Moscow, May 21-22, 2001
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2001, ss. 214,
ISBN 83-86643-34-X
cena 25,00 zł

 Publikacja zawiera materiały dwóch konferencji: VI Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz konferencji zorganizowanej w Moskwie. Tematem przewodnim obu była problematyka poświęcona archiwom zarówno byłych organizacji międzynarodowych, jak i działających aktualnie na obszarze państw uczestniczących w obradach, takich jak Układ Warszawski, RWPG, ONZ czy Archiwum Historyczne Wspólnot Europejskich w Budapeszcie.

 

Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Papers of the International Conferences, Warsaw, October 13-14, 2000, Moscow, May 21-22, 2001, elab. by W. Stępniak, Warsaw 2001, 214 pages,
ISBN 83-86643-34-X
PLN 25.00,

The publication includes materials from two conferences: VI International Conference of Archives of the States of Central and Eastern Europe organised by the Head Office of State Archives and the conference organised in Moscow. The leading theme of both conferences were problems devoted to archives both of former international organisations, and of those still operating in the states participating in the conference proceedings, such as the Warsaw Treaty, CMEA, United Nations, or Historical Archives of European Communities in Budapest. The publication provides valuable information on archival materials produced by these institutions and the information system facilitating the access to required documents.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl