-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918,
S. Ciara, Warszawa 2002, ss 179, 
ISBN 83-86643-49-8 
cena 30,00 zł

 

Praca habilitacyjna-rezultat wnikliwych poszukiwań badawczych przeprowadzonych przez autora w archiwach polskich, ukraińskich i austriackich. Przedstawia działalność oraz wzajemne powiązania między archiwami a uniwersytetami w Galicji doby Autonomii. Podkreśla znaczenie silnych związków naukowych między środowiskiem akademickim Lwowa i Krakowa a lokalnymi archiwami w kształtowaniu podstaw nowoczesnej archiwistyki polskiej. Ogromną zaletą publikacji jest szeroka baza źródłowa, wykorzystana przez autora do przedstawienia, oprócz tytułowych także innych ośrodków naukowych Galicji, m.in.: bibliotek uniwersyteckich i archiwalnych, Polskiego Archiwum Wojennego, Archiwów Krajowych Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i Lwowie, Archiwum Namiestnictwa, zreorganizowanego w 1912 r., oraz działalności uczonych tej miary, co E. Barwiński, S. Krzyżanowski, S. Kutrzeba, K. Liske, F. Piekosiński, W. Semkowicz, S. Smolka, L. Finkel, A. Czołowski, O. Balzer. Praca zawiera bibliografię przedmiotu oraz indeks osobowy. Jest podstawową lekturą dla historyków i archiwistów badających dzieje Galicji. Publikacja wydana w koedycji z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku.

Archives and Universities in Cracow and in Lvov in the years 1877/78-1918, S. Ciara, Warsaw 2002, 179 pages
ISBN 83-86643-49-8
PLN 30,00

Assistant-professorship qualifying thesis - a result of in-depth queries carried out by the author at Polish, Ukrainian and Austrian archives. The work presents the activities of and inter-relations between archives and universities in autonomous Galicia. It stresses the significance of strong scientific relations between the academic circles of Lvov and Cracow, and local archives in developing the foundations of modern Polish archive science. A great advantage of the publication is a wide source base used by the author to present scientific centres in Galicia, including, apart from those mentioned in the title, university and archival libraries, Polish War Archives, Archives of Town and Land Registers in Cracow and Lvov, Archives of the Governorship organised in 1912, and achievements of such outstanding scientists as E. Barwiński, S. Krzyżanowski, S. Kutrzeba, K. Liske, F. Piekosiński, W. Semkowicz, S. Smolka, L. Finkel, A. Czołowski, O. Balzer. The work includes a bibliography and a name index. It is an obligatory reading for historians and archivists studying the history of Galicia. It was published as a co-edition with the Institute of History, Warsaw University and the Higher School of Humanities in Pułtusk.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl