-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku, A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warszawa – Pułtusk 2006, ss. 276, ISBN 83–89709–66–X, ISBN 83–89115–56–5
Cena 120,00 zł

 Przedmiotem pracy są mapy i plany miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w. z pominięciem kartografiki Warszawy. W książce zaprezentowano mapy wieloskalowe 49 ośrodków miejskich, które odgrywały w końcu XIX w. ważną rolę w życiu gospodarczym, politycznym, społecznym i prawnym tego terenu. Autorzy opisali dzieje tych miast i losy zbiorów kartograficznych dotyczących takich miejscowości, jak m.in. Grójec, Płock, Piaseczno czy Skierniewice. Dołączyli też ilustracje map i planów z opisami katalogowymi, bibliografię oraz indeks autorów map i wykaz skrótów.

Cartography of the Towns of Mazovia and Dobrzyń Land until the end of the 19th c., A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warsaw – Pułtusk 2006, 276 pages
PLN 120,00
ISBN 83–89709-66-X, ISBN 83-89115-56-5
The subject-matter of this publication is focused on maps and plans of the towns of Mazovia and Dobrzyń Land until the end of the 19th c., with the exception of the cartography of Warsaw. The book presents multi-scale maps of 49 urban centres, which played an important role in the economic, political, social and legal life of the region in the late 19th c. The authors described the history of these towns and cartographic collections pertaining to such towns as, among others, Grójec, Płock, Piaseczno or Skierniewice. They also attached illustrations presenting maps and plans with catalogue descriptions, a bibliography, an index of authors of maps and a list of abbreviations.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl