-A
+A

Monografie i inne opracowania

Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837
Materiały z archiwów francuskich, R. Bielecki, Warszawa-Łódź 1986, ss. 368, 
ISBN 83-01-06932-5
cena 0,10 zł

 Publikacja obejmuje rejestr około 5 tys. nazwisk i miejsc pobytu emigrantów we Francji po upadku powstania listopadowego. We wstępie omówiono losy polskich wychodźców na ziemiach francuskich, tworzenie zakładów i usytuowanie przestrzenne Wielkiej Emigracji.

 

The Outline of the Dispersion of the Great Emigration in France 1831-1837. Materials from French Archives, R. Bielecki, Warsaw-Łódź 1986, 368 pages,
ISBN 83-01-06932-5
PLN 0,10

The Publication includes a register of app. 5 thousand names and places of the stay of emigrants in France after the fall of the November Uprising. The preface discusses fates of Polish emigrants on the French lands, establishment of plants and geographical location of the Great Emigration.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl