-A
+A

Monografie i inne opracowania

Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego
w Królestwie Polskim 1914–1918

J. Gaul,  Warszawa 2006, ss. 534.
ISBN 83-89115-55-7, ISBN 978-83-89115-55-3
 

 Autor przedstawia relacje pomiędzy służbami wywiadowczo-informacyjnymi Austro-Węgier a polskim ruchem niepodległościowym w czasie I wojny światowej. Śmiało i kompetentnie wkracza za kulisy zarówno wielkiej, jak i lokalnej polityki, dotykając problemów związanych z kształtowaniem się ówczesnej polityki monarchii habsburskiej w sprawie polskiej. Rekonstruuje, na podstawie źródeł uzyskanych z rozległej kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych, chronologiczny przebieg wydarzeń mających wpływ na kształt sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. Omawia postępowanie wywiadu Austro-Węgier wobec lewicy niepodległościowej od wybuchu wojny do ustanowienia administracji okupacyjnej (sierpień 1914–sierpień 1915), okres do wydania aktu 5 listopada 1916 r.. do dymisji Tymczasowej Rady Stanu (sierpień 1917 r.) kończąc na upadku monarchii habsburskiej. Monografia wypełnia istotną lukę w dotychczasowych badaniach sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. 

 ntelligence and Information Services of Austria-Hungary towards the Polish Radical Independence Movement 1914-1918, J. Gaul, Warsaw 2006, 534 pp.
ISBN 83-89115-55-7, ISBN 978-83-89115-55-3
PLN 85.00

The author presents relations between intelligence and information services of Austria-Hungary and the Polish independence movement during the First World War. He enters behind the scenes of both the high-level and local policies in a resolute and competent manner, touching issues connected with the development of the Habsburg Monarchy’s policy of that time towards the Polish case. He recreates a chronological course of events affecting the Polish case during the First World War based on sources identified as a result of an extensive query carried out at Polish and foreign archives. The author also discusses the line of conduct of the Austro-Hungarian intelligence towards the pro-independence left-wing from the outbreak of the war until the establishment of the occupation administration (August 1914 – August 1915), the period from the issue of the Act of 5 November 1916 until the dismissal of the Provisional Council of State (August 1917), ending with the fall of the Habsburg Monarchy. The monograph supplements a significant gap in the hitherto studies on the Polish case during the First World War.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl