-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381. Ośrodki zarządzania i kultury
Ośrodki zarządzania i kultury, J. Grabowski, Warszawa 1999, ss. 400 + 28 nlb, ilustr. 27, 
ISBN 83-7181-118-7
cena 20,00 zł

 

Studium z dyplomatyki wieków średnich przedstawiające działalność kancelarii i dokumenty powstałe za panowania książąt mazowieckich: Siemowita III, Kazimierza I, Siemowita IV i Janusza I. Autor dokonał analizy dokumentu książęcego z punktu widzenia zasad formularza kancelaryjnego oraz kroju pisma. Wartość publikacji podnosi również charakterystyka urzędników kancelarii książęcych ze względu na wykształcenie, zakres kompetencji i udział w życiu publicznym epoki. Praca wydana w koedycji z wydawnictwem DiG. 

 Chanceries and Documents of the Princes of Mazovia in the Years 1341-1381. Centres of Management and Culture, J. Grabowski, Warsaw 1999, 400 + 28 pages, 27 illustrations,
ISBN 83-7181-118-7
PLN 20.00,

A study on the diplomacy of the Middle Ages presenting activities of the chancery and documents produced at the times of the rules of the Princes of Mazovia: Siemovit III, Casimir I., Siemovit IV and Janusz I. The author analysed prince’s documents from the point of view of rules of the chancery form and the style of writing. Characteristics of clerks of chanceries including information on their education, scope of authority and participation in the public life of those times increase the value of the publication. Co-edited with DiG .

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl