-A
+A

Monografie i inne opracowania

Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915
A. Kopiczyńska, Warszawa 2004, 26,00 zł
ISBN 83-89115-30-1

 Publikacja przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej. Jest jednym z nielicznych opracowań z zakresu archiwoznawstwa powstałych w ostatnich latach. Autorka przedstawia proces aktotwórczy i przebieg archiwizacji akt zespołów archiwalnych wytworzonych przez władze gubernialne w okresie popowstaniowym.
 

Records of the Provincial Administration Authorities of the Kingdom of Poland in the Years 1867-1915, A. Kopiczyńska, Warsaw 2004, PLN 26,00
ISBN 83-89115-30-1

A publication prepared on the basis of a doctor's thesis. It is one of few studies from the field of the knowledge on archives written recently. The author presents the process of record production and the course of archiving records from archival fonds produced by the provincial authorities during the post-uprising period.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl