-A
+A

Monografie i inne opracowania

Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
M. Kulecki, Warszawa 1997, ss. 238 
ISBN 83-7181-001-6

 Autor omawia losy szlachty z województw kijowskiego (z powiatem starodubowskim), czernihowskiego i smoleńskiego, która w wyniku traktatu andruszowskiego (1667) i oderwania tych ziem od Rzeczypospolitej utraciła posiadane tam majątki ziemskie. Utrata majątków nie pozbawiła wygnańców praw politycznych, toteż zbierali się oni na sejmikach i nadal uczestniczyli w życiu politycznym państwa. Domaganie się odszkodowań za utracone dobra miało niebagatelny wpływ na stosunki polsko-moskiewskie w XVII w. gdyż z tego powodu egzulanci nie zgadzali się na ratyfikację traktatu z Moskwą. Wygnańcy ze Wschodu nigdy nie pogodzili się ze swoim losem i z żelazną konsekwencją działali na rzecz odzyskania swoich ziem pogłębiając kłopoty polityczne XVII wiecznej Rzeczypospolitej. Autor opierając się na licznych dokumentach epoki dokładnie analizuje ten problem podkreślając jego znaczenie dla losów ówczesnej Polski.

 

Exiles from the East. Egzulants in the Republic During the Last Years of the Reign of John Casimir and Michał Korybut Wiśniowiecki, M. Kulecki, Warsaw 1997, 238 pages,
ISBN 83-7181-001-6

The author discusses the fates of the nobility from the provinces of Kiev (county of Starodubovsk), Chernihov and Smolensk, who as a result of the Treaty of Andrushov (1667) and the separation of these lands from the Republic lost their estates located in that region. The loss of estates did not deprive the exiles of their political rights, therefore, they were gathering at regional councils (sejmiki) and continued to participate in the political life of the State. The claims for compensation for the lost estates significantly affected the Polish-Moscow relations in the 17th c., as for that reason egzulants did not want to approve the ratification of the treaty with Moscow. Exiles from the East never resigned themselves to their fate and they were acting with iron consequence to recover their lands, thus intensifying political problems of the 17th c. Republic. Referring to numerous documents from that epoch, the author carefully analyses the problem emphasizing its importance for the history of Poland of that time.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl