-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kadra archiwistów państwowych w Polsce Ludowej (1945-1983)
M. Lewandowska, Warszawa 1988, ss. 199, 
ISBN 83-01-07686-0
cena 0,10 zł

 Autorka omawia kształtowanie się kadry z wyższym wykształceniem w archiwach państwowych przed 1945 r., odbudowę archiwów państwowych i ich kadrę w latach 1945-1950, a następnie w latach 1951-1983. Praca wykorzystuje analizę danych statystycznych, zachowała swój walor dokumentacyjny. Indeks nazwisk.

Personnel of State Archives in the Polish People’s Republic (1945-1983), M. Lewandowska, Warsaw 1988, 199 pages,
ISBN 83-01-07686-0
PLN 0,10

The author discusses the process of getting the personnel with university degrees employed in State Archives before 1945, the reconstruction of State Archives and their personnel in the years 1945-1950, and then in 1951-1983. The work based in the analysis of statistical data, of significant documentary value. Index of names.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl