-A
+A

Monografie i inne opracowania

Na falach życia, cz.2, 1939-1948, Lata stracone
Lech Paszkowski, Warszawa 2007, ss. 270
ISBN 83–89115–76–8
Cena  26,00 zł


  W drugiej części wspomnień autor koncentruje się na swoich losach wojennych i powojennych – pobycie i życiu codziennym w niemieckich obozach jenieckich, a po wojnie -  w obozach przejściowych dla uchodźców. Opisuje niewolniczą pracę polskich jeńców w niemieckich gospodarstwach rolnych, u tzw. bauerów. Bardzo trudne warunki życia – głód, choroby, codzienne poniżanie, nieustanne zagrożenie śmiercią za drobne przewinienia, ciągłe marzenia i przygotowania do ucieczki przeplatają się z opisem bardziej optymistycznych wątków, takich jak, współpraca z innymi więźniami czy możliwość utrzymywania listownego kontaktu z rodziną. Równie dramatyczne są dzieje Lecha Paszkowskiego  po zakończeniu wojny - tułaczka po obozach uchodźców,  niepewność jutra, sprzeczne wiadomości z kraju, rozważania o powrocie do Polski lub emigracji. Na decyzji autora zaważył list od matki, który sprawił, że zdecydował się na wyjazd do Australii, do wuja. Dotarcie na Antypody zamyka opowieść o dziejach jednego człowieka, tak charakterystyczną jednak dla pokolenia Polaków urodzonych i wychowanych  w II Rzeczypospolitej.

L. Paszkowski, On the Waves of Life. Part II,  1939-1948, Lost Years  
Warsaw 2007, 270 pages
ISBN 978–83–89115–76–8
PLN 26,00

In the second part of his recollections, the author focuses on his war and post-war fates - his stay and everyday life in German POW camps, and after the war, in transit camps for refugees. He describes slave labour of Polish prisoners of war on German farms, at so called Bauers. Very difficult living conditions – hunger, diseases, everyday humiliation, constant threat of death for petty offences, constant dreams and preparations for an escape – interweave with descriptions of more optimistic plots, such as cooperation with other prisoners or a possibility to correspond with the family. Lech Paszkowski’s fates after the end of the war were equally dramatic: wandering life in various refugee camps, uncertainty of tomorrow, mutually contradictory information from Poland, considerations on the return to Poland or emigration. It was a letter from his mother that contributed to his decision about going to Australia, to his uncle. The reaching of the Antipodes closes the history of one man, so characteristic, however, for the generation of Poles born and grown up in the 2nd Republic of Poland.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl