-A
+A

Monografie i inne opracowania

Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950
S. Piątkowski, Warszawa 2006, ss. 310, ISBN 83–89115–31–X
Cena 52,00 zł

  

Praca doktorska opracowana na podstawie kwerendy źródłowej przeprowadzonej w krajowych archiwach centralnych i regionalnych. Podejmuje temat dziejów żydowskiej społeczności w Radomiu. Autor przedstawia losy Żydów radomskich w Polsce odrodzonej, w obrazie Holocaustu i w latach powojennych.

 

Days of Living, Days of Dying. Jewish Population In Radom In the Years 1918–1950, S. Piątkowski, Warsaw 2006, 310 pages
ISBN 83-89115-31-X
PLN 52,00

Doctor`s thesis prepared on the basis of a source query at the national central and regional archives. It deals with the issue of the history of the Jewish population in Radom. The author presents the fates of Jews in Radom in reborn Poland, from the perspective of the Holocaust, and during the post-war period.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl