-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945 plakatKancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945
S. Poprawska, red. nauk. J. Tomaszewski, Warszawa 1972, ss. 199
cena 0,10 zł

  

Autorka omawia stosunki prawno-organizacyjne górnośląskich przedsiębiorstw górniczo-hutniczych i czynniki kształtujące kancelarie przedsiębiorstw przemysłowych. Bibliografia i streszczenie w jęz. niem. Wzorcowe opracowanie przydatne dla studentów i badaczy historii gospodarczej.

 

 


Chanceries of Industrial Plants in Upper Silesia until 1945, S. Poprawska, scien. ed. by J. Tomaszewski, Warsaw 1972, 199 pages
PLN 0,10

The author discusses legal and organisational relations in mining and steel plants in Upper Silesia and factors affecting the organisation of chanceries of industrial plants. A bibliography and an abstract in German. Model description useful for students and researchers of economic history.
       
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl