-A
+A

Monografie i inne opracowania

Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg kariery...

Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg kariery urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego w czasach Królestwa Polskiego (do 1830 r.)
W. Rostocki, Warszawa 2002, ss. 62,
ISBN 83-89115-00-X,
cena 18,00 zł

  Studium z zakresu historii społeczeństwa polskiego I połowy XIX w. Autor w oparciu o akta z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych przeanalizował pochodzenie społeczne, stan majątkowy, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg kariery zawodowej wybranej grupy urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego w latach 1816-30. Wartość pracy wzbogacają biogramy osób objętych badaniami. Publikacja przygotowana w koedycji z wydawnictwem DiG.
 

 Officials of the Commission of the Province of Mazovia at the times of the Kingdom of Poland (until 1830) - Social Origin, Qualifications and the Course of Carrier, W. Rostocki, Warsaw 2002, 62 pages,
ISBN 83-89115-00-X
PLN 18.00,

A study on the history of Polish society of the first half of the 19th c. Referring to records from the holdings of the Central Archives of Historical Records, the author analysed social origin, financial status, professional qualifications and the course of carriers of a selected group of officials of the Commission of the Province of Mazovia in the years 1816-30. The value of this work is enriched with biograms of persons covered with studies. The publication prepared in co-operation with the DiG Publishers.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl