-A
+A

Monografie i inne opracowania

Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej...Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1944
opac. J. Smogorzewska, P. Latawski, Warszawa 2001, ss. 227, 
ISBN 83-88490-1-9, ISBN 83-86643-24-2
cena 20,00 zł

 

W książce zamieszczono 11 wybranych artykułów Kazimierza Smogorzewskiego (1896-1992), wybitnego dziennikarza Drugiej Rzeczypospolitej - opublikowanych w latach II wojny światowej na temat planów powojennej integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Artykuły omawiają projekty, a nawet scenariusze planowanej konfederacji, bądź inne formy bliskiego współdziałania państw położonych między Niemcami a Rosją po zakończeniu wojny. Praca opatrzona życiorysem autora i imponującą bibliografią jego spuścizny pisarskiej.
 

Thoughts on the Integration of Central and Eastern Europe 1939-1944, elab. by J. Smogorzewska, P. Latawski, Warsaw 2001, 227 pages,
ISBN 83-88490-1-9, ISBN 83-86643-24-2
PLN 20.00,

The book includes eleven selected articles by Kazimierz Smogorzewski (1896-1992) – an outstanding journalist of the Second Republic – published during the Second World War, devoted to the plans of post-war integration of the countries of Central and Eastern Europe. Articles describe projects and even scenarios of a planned confederation, or other forms of close co-operation of states located between Germany and Russian after the end of the war. A biography of the author and an extensive bibliography of his literary output.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl