-A
+A

Monografie i inne opracowania

Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy...

Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939-1945
M. Stażewski, Warszawa-Łódź 1991, ss. 267, 
ISBN 83-01-09758-2
cena 2,00 zł

   

 Autor, opierając się na materiałach źródłowych krajowych i zagranicznych oraz literaturze przedmiotu, wyczerpująco przedstawił niemiecką politykę archiwalną na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy w latach 1939-1945. Istotą tej polityki było pozbawienie narodu polskiego historycznej spuścizny gromadzonej w archiwach, odebranie możliwości korzystania z zasobów archiwalnych dla kultywowania tradycji narodowych. Okupacyjne służby archiwalne wykorzystywały zagarnięte archiwalia w antypolskiej działalności władz i instytucji niemieckich oraz w celach represyjnych. Indeksy, bibliografia oraz fotokopie dokumentów.
 

 German Policy Towards Archives on the Polish Lands Incorporated to the Reich 1939-1945, M. Stażewski, Warsaw-Łódź 1991, 267 pages,
ISBN 83-01-09758-2
PLN 2,00

The author comprehensively presented the German policy towards archives on the Polish lands incorporated to the Reich in the years 1939-1945 on the basis of Polish and foreign source materials. This policy consisted in depriving the Polish nation of historical heritage gathered in archives, preventing the use of archival holdings to cultivate national traditions. Archival services of the occupant made use of the plundered archive materials in anti-Polish activities of German authorities and institutions for repressive purposes. Indexes, bibliography and photocopies of documents of the Nazi occupant attached.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl