-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archiwum w Pułtusku...Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998
J. Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1998, ss. 140, ilustr., 
ISBN 83-909208-8-3
cena 8,00 zł

   Popularna monografia archiwum przedstawiająca genezę i pierwsze lata działalności, zasób, jego kształtowanie, opracowanie i udostepnianie, a także działalność naukową archiwum i pracowników. Pracę wzbogacają wykazy publikacji pracowników oraz spis zespołów ukazany w układzie rzeczowym.

 Archives in Pułtusk. The Outline of the History 1973-1998, J. Szczepański, Warsaw-Pułtusk 1998, 140 pages, illustrated,
ISBN 83-909208-8-3
PLN 8.00,

A popular monograph of the Archives presenting the origins and first years of activity, the holdings, its organisation, elaboration and accessibility, as well as the scientific activity of the institution and its personnel. The publication enriched thanks to lists of publications of the employees and the list of fonds arranged by subjects.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl