-A
+A

Monografie i inne opracowania

25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979-2004, S. Milewski, Warszawa 2006, ss.187, 1 nlb.
cena 30,00 zł
ISBN 83–89115–61–1

25 Years of Activities of the Standing Conference on Polish Museums, Archives and Libraries In the West, S. Milewski, Warsaw 2006, 188 pages,
PLN 30.00
ISBN 83–89115–61–1

Książka publikowana z okazji 25-lecia działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie ma na celu przedstawienie działalności i dorobku instytucji polonijnych zrzeszonych w tej organizacji i działających poza krajem. Wydawnictwo zawiera opisy kolejnych sesji – ich części organizacyjnej i naukowej, Statut organizacji, krótkie opisy instytucji członkowskich, indeksy uczestników i gości sesji, a także omówienie najważniejszych zagadnień oraz programu na przyszłość. Publikacja w znaczący sposób przedstawia rolę i znaczenie polskich instytucji dbających o zachowanie znajdującego się na obczyźnie polskiego dorobku naukowego oraz ich wkład w promocję kultury polskiej za granicą. Archiwum Stałej Konferencji mieści się w Muzeum Polskim w Rapperswillu w Szwajcarii.

 

This book, published on the occasion of the 25th anniversary of the Standing Conference on Polish Museums, Archives and Libraries in the West, aims at the presentation of activities and achievements of Polish institutions operating abroad grouped within this organisation. This publication includes descriptions of consecutive sessions – their organisational and scientific parts, the Standing Conference Statutes, short descriptions of member organisations, indexes of session participants, presentation of the most important issues and plans for the future. This publication underlines the role and the importance of Polish institutions caring for the preservation of the Polish scientific output in foreign countries and their contribution to the promotion of Polish culture abroad. The seat of the Archives of the Standing Conference is located in the Polish Museum in Rapperswill, Switzerland.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl