-A
+A

Monografie i inne opracowania

pr. zb. pod red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 2007, ss. 256
ISBN 978–83–89115–72–0
Cena 22,00 zł


coll. work, ed. by K. Kozłowski, Warsaw–Szczecin 2007, 256 pages
ISBN 978–83–89115–72–0
PLN 22.00

Publikacja zawiera materiały z sesji poświęconej 60. rocznicy utworzenia archiwów ziem zachodnich i północnych Polski. W tracie sesji poruszono zagadnienia dotyczące pierwszych lat formowania się archiwów państwowych na tych terenach i związane z tym problemy, działalność SAP-u na ziemiach zachodnich i północnych, warunki formowania się archiwów kościelnych, współpracę archiwistów polskich i niemieckich w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa, perspektywy działalności archiwów wobec współczesnych wyzwań. Ponadto przedstawiciele wszystkich archiwów ziem zachodnich i północnych Polski zaprezentowali działalność swoich archiwów.

 

The publication comprises materials from the session devoted to the 60th anniversary of the establishment of archives of western and northern regions of Poland. The issues discussed during the session included those pertaining to the first years of the development of state archives in those areas and related problems, the activity of the Association of Polish Archivists (SAP) in western and northern regions, conditions of the formation of church archives, co-operation between Polish and German archivists in the area of protection of the common heritage, prospects for the operation of archives in view of contemporary challenges. Moreover, the representatives of all archives of western and northern regions of Poland presented the activity of their archives.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl