-A
+A

Monografie i inne opracowania

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, oprac. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warszawa 2006, ss.116, ISBN 83-89115-52-2
Cena 10,00 zł, 

nakład wyczerpany

Principles of Handling Archive Materials. Archival Holdings Protection, elab. by M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warsaw 2006, 116 pp.
ISBN 83–89115-52-2
PLN 10,00

 Publikacja do pobrania

Podręcznik opracowany na podstawie materiałów międzynarodowych instytucji, takich jak m. in. IFLA (Międzynarodowa Federacja Bibliotek i Stowarzyszeń Bibliotekarskich) zajmujących się tematem ochrony i profilaktyki przechowywania materiałów historycznych ma za zadanie przybliżyć instytucjom polskim gromadzącym zbiory archiwalne problemy związane z odpowiednią profilaktyką zabezpieczania zasobu oraz konserwacją zbiorów. W książce zostały omówione różne sposoby pozwalające przedłużyć życie dokumentów wytworzonych tradycyjnie z papieru, ze skóry, pergaminu i tych najbardziej nowoczesnych.

 

A manual prepared on the basis of materials of international institutions, such as, inter alia, IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions), dealing with issues related to protection and preventive measures applied in respect to the preservation of historical materials, aims at raising knowledge among Polish institutions which collect archival holdings about issues related to proper preventive measures in respect to holdings protection and conservation. The publication presents various methods to prolong the life of traditional paper, leather and parchment documents, as well as those produced with the use of most advanced technologies.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl