-A
+A

Pomoce archiwalne

Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004, ss. 226,
ISBN 83-89115-42-5
cena 15,00 zł,


The Archives in Poland. The Archival Directory, Warsaw 2004, 226 pages
ISBN 83-89115-42-5
PLN 15.00,
 

Kolejna edycja Informatora o archiwach państwowych i wybranych archiwach nie podlegających Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, działających w Polsce. W wielu prezentowanych instytucjach nastąpiły w ostatnich latach zmiany numerów telefonów, wiele z nich uzyskało łączność inernetową, niektóre zmieniły siedziby i adresy. Proces tych zmian, wiążący się z modernizacją administracji państwowej i instytucji kultury, trwa nadal, toteż uwzględnione mogły być tylko te, które nastąpiły do 30 czerwca 2004 r.
Oprócz archiwów i instytucji polskich Informator zawiera również w postaci dodatku:
- wykaz archiwów i innych instytucji polonijnych gromadzących i przechowujących archiwalia;
- nazwy i adresy zarządów archiwalnych wybranych państw obcych, archiwów terenowych w krajach ościennych oraz adresy niektórych ważniejszych, istniejących w innych krajach archiwów;
- adresy instytucji o charakterze międzynarodowym

nakład wyczerpany

 

 

The present edition of the Archival Directory, containing information on the state archives and selected archives not subordinated to the Director General of State Archives. The institutions contained in the directory have new telephone numbers, many of them have now access to the Internet and some changed their locations and addresses. As the process of modernising of state administration and cultural institutions, continues the present edition of the Archival Directory contains information accurate as of June 30th, 2004.
Apart from archives and Polish institutions the directory also contains in the attachment the following information:
- a list of archives of Polish communities abroad and of other intitutions which hold archival materials;
- names and addresses of head offices of archives in foreign countries, regional archives in neighbouring countries and address of some important archives in those countries;
- addresses of international institutions.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl