-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Pomoce archiwalne /
  • Archiwalia Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie (1941-1943) i Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (1939-1945) w zbiorach Instytutu Hoovera w Stanfordzie. Informator

Pomoce archiwalne

oprac. M. Filipiak, Warszawa 2002, ss. 395,
ISBN 83-86643-44-7,
cena 45,00 zł,

Documents of the Polish Embassy in Moscow-Kuybishev (1914-1943) and of the Ministry of Information and Documentation (1939-1945) in the Holdings of the Hoover Institution in Stanford. A Guide, elab. by M. Filipiak, Warsaw 2002, 395 pages,
ISBN 83-86643-44-7,
PLN 45.00,

Publikacja jest rezultatem badań autora nad zespołami zawierającymi dokumentację Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie (1941-43) oraz Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (1939-45) przechowywanymi w Instytucie Hoovera w USA, dokąd trafiły po II wojnie światowej jako spuścizna po Rządzie Polskim na Uchodźstwie. Zostały zdeponowane przez ambasadora J. Ciechanowskiego oraz ministra A. Zawiszę. Autor omawia zawartość akt Ambasady RP na terenie ZSRR po 30 VII 1941 r. (układ polsko-radziecki Sikorski-Majski) i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych przez oba kraje. Jej działalność skupiała się na ludności polskiej pozostałej po 17 IX 1939 r. na terenach zajętych przez ZSRR, w szczególności na zapewnianiu pomocy żywnościowej i materialnej oraz organizacji polskiej armii. Podobnie autor przedstawia archiwalia Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. Praca przydatna, zarówno dla badaczy okresu II wojny światowej, jak i dla wszystkich zainteresowanych epoką, tym bardziej, że zmikrofilmowane dokumenty wymienionych instytucji są dostępne w Archiwum Akt Nowych. Publikacja zawiera obszerną bibliografię, indeksy osobowy i geograficzny.

 

This publication is an outcome of the author's studies on fonds of Polish records preserved at the Hoover Institution in the USA, where they fund their way after the end of the Second World War as the legacy of the Polish Government in Exile. They were deposited there by J. Ciechanowski, the 28Ambassador, and minister A. Zawisza. The author presents a detailed description of records of the Polish Embassy set up in Moscow-Kuybishev after the signature of the Polish-Soviet Treaty (Sikorski-Majski) on 30 July 1941 and the establishment of diplomatic relations between those two countries. Its activity was focused on the Polish population which after 17 September 1939 remained on the territories occupied by the Soviet Union, in particular, on providing food supplies and material support as well as on the organisation of the Polish Army. Similarly, the author presents archive materials of the Ministry of Information and Documentation, generated in the course of collecting data and co-operation with media. The work is extremely useful, both for research workers studying the period of the Second World War and for all those interested in that period, the more so, as the microfilmed documents of the above mentioned institutions are available at the Archives of Contemporary Records. The publication includes an extensive bibliography, indexes of names and geographical names.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl