-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. J. Boniecki, Warszawa 2005, ss.322, ilustr., cena 48,00 zł
ISBN 83-89115-48-4


The Archives of Audiovisual Records. A Guide to Photographic Holdings: 1840–2004, elab. by J. Boniecki, Warsaw 2005, 322 pages, PLN 48.00,
ISBN 83-89115-48-4

Przewodnik składa się ze wstępu oraz trzech rozdziałów, w których przedstawiono zespoły fotografii wytworzone przez agencje fotograficzne i prasowe, instytucje państwowe i organizacje; zbiory będące plonem pracy fotografików z ich archiwów prywatnych; zdjęcia znajdujących się w zbiorach reprodukcji i pocztówek. We wstępnie Przewodnika omówiony został zarys dziejów ADM oraz historia gromadzenia zasobu wraz z jego charakterystyką. Łącznie w Przewodniku zaprezentowano 43 z 45 zespołów, znajdujących się w archiwum. Publikację wzbogaca duży wybór zdjęć z poszczególnych zespołów, zaopatrzony w podpisy i sygnatury ułatwiające wyszukanie fotografii oraz indeksy: geograficzny i osobowy.


The Guide includes a preface and three chapters, which present fonds of photographs produced by photographic and press agencies, public institutions and organisations; collections from photographers’ private archives, being the outcome of their efforts; photographs included in collections of reproductions and postcards. The preface to the Guide presents an outline of the history of ADM as well as the history of the holdings acquisition with the description of the holdings. The Guide presents 43 out of 45 fonds preserved at the Archives. The publication is enriched by a large selection of photographs from various fonds, with captions and reference numbers allowing for the identification of photographs, and indexes: of names and geographical names.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl