-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. A. Łazarek, U. Rodig, Warszawa–Greifswald–Szczecin 2005, ss. 133, 2005, ss.133, cena 14,50 zł, ISBN 83–89115–47–6


Archives of the Dukes of Wolgast in the Holdings of the State Archives in Szczecin and Landesarchiv Greifswald. Concordance, elab. by A. Łazarek, V. Rodig,
Warsaw–Greifswald–Szczecin 2005, 133pp., PLN 14,50, ISBN 83–89115–47–6

 

Publikacja powstała w wyniku współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv w Greifswaldzie, której celem było uporządkowanie najcenniejszego zespołu archiwalnego – „Archiwum Książąt Wołogoskich”, przechowywanego w zasobach obu archiwów. Sporządzony wykaz kolejnych sygnatur jednostek inwentarzowych zbioru jest zestawiony w formie tabeli, w której podane są stare sygnatury akt, miejsce ich przechowywania, nowe sygnatury nadane w archiwum szczecińskim. Książka stanowi pomoc naukową dla archiwistów i historyków badających dzieje Księstwa Wołogoskiego.

 

This publication was prepared as a result of cooperation between the State Archives in Szczecin and Landesarchiv Greifswald, aimed at the arrangement of the most valuable archival fond – “Archives of the Dukes of Wolgast”, preserved within the holdings of both these institutions. A list of consecutive reference numbers of inventory units included in this collection is presented in a tabular form, also including such data as former reference numbers of records, their place of preservation, and new reference numbers assigned at the Szczecin Archives. This book constitutes a finding aid for archivists and historians who study the history of the Duchy of Wolgast.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl