-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. zb., red. D. Lewandowska, Warszawa 2008, ss. 864, ISBN 978 –89115–86–7

Central Archives of Historical Records in Warsaw. A Guide to the Holdings, coll. elab., ed. by D. Lawendowska, Warsaw 2008, 864 pages, ISBN 978 –89115–86–7
PLN 110.00
 
  
 
 Jest to wydanie II, rozszerzone i uzupełnione pracy pt. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, która ukazała się w 1992 r. pod redakcją prof. Teresy Zielińskiej. Celem aktualnej edycji jest dostarczenie podstawowych, a w niektórych przypadkach także rozszerzonych, wiadomości o zasobie archiwalnym Archiwum Głównego Akt Dawnych. Zasób archiwum opisano z uwzględnieniem jego podziału na cztery główne części składowe: I. Akta władz, urzędów i instytucji publicznych do 1795 r.; II. Akta władz, urzędów i instytucji publicznych od 1795 do 1918 r.; III. Akta rodzin i osób prywatnych oraz ich posiadłości; IV. Zbiory kartograficzne, które przechowywane są w czterech oddziałach merytorycznych Archiwum Głównego Akt Dawnych. Cennym uzupełnieniem publikacji są indeksy (osobowy i nazw geograficznych) oraz spis nazw zespołów i zbiorów archiwalnych wraz z seriami. Publikacja rozpowszechniana przez Archiwum Głównym Akt Dawnych (ul. Długa 7).

 

 This publication is the second, expanded and supplemented edition of the work entitled Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, published in 1992, edited by Teresa Zielińska. The purpose of the present edition is to provide basic and, in some cases, expanded information on the archival holdings of the Central Archives of Historical Records. The holdings of the Archives have been described in consideration of their division into four main parts: I. Records of public authorities, offices and institutions until 1795; II. Records of public authorities, offices and institutions from 1795 until 1918; III. Records of private families and individuals and their estates; IV. Cartographic Collections, preserved in four content-related sections of the Central Archives of Historical Records. Indexes (of names and geographical names) and a list of archival fonds and collections with series constitute a valuable supplement to the publication. The publication may be purchased the Central Archives of Historical Records (7, Długa Street).

nakład wyczerpany

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl