-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. W. Chlistowski, Warszawa 2005, ss. 296, ilustr.,
ISBN 83-89115-67-0, ISBN 978-83-89115-67-6
Cena 37,00 zł


elab. by W. Chlistowski, Warsaw 2005, 296 pages
ISBN 83-89115-67-0, ISBN 978-83-89115-67-6
PLN 37,00


Informator przedstawia zasób AP w Koszalinie i jego charakterystykę. Zasób archiwum usystematyzowano w 12 rozdziałach, które podzielono na podrozdziały tematyczne lub części chronologiczne, omawiające akta sprzed 1945 r. oraz po 1945 r. W publikacji prezentowane są akta administracji ogólnej i samorządowej, administracji specjalnej, instytucji wymiaru sprawiedliwości, administracji gospodarczej, organizacji, przedsiębiorstw i zakładów z tego terenu, banków, instytucji ubezpieczeniowych i kredytowych, spółdzielczości, stowarzyszeń społecznych, służby zdrowia, związków zawodowych, partii politycznych, akta wyznaniowe, metrykalne i akta stanu cywilnego oraz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych, ponadto informacje dotyczące zbiorów, kolekcji i spuścizn przechowywanych w Archiwum. Książka została wyposażona w indeks geograficzny oraz streszczenia w jęz. angielskim i niemieckim.


The Guide presents the holdings of the State Archives in Koszalin and their description. The holdings of the Archives have been arranged into 12 chapters, divided into thematic sub-chapters or chronological parts, which discuss “records”, dated before 1945 and after 1945. The publication presents records of general and local government administration, special administration, administration of justice institutions, economic administration, organisations, enterprises and plants from the region, banks, insurance and credit institutions, cooperatives, social associations, health care, trade unions, political parties, denominational records, BMD registers, public registry records, records of institutions of culture, sciences and education, as well as information pertaining to collections and posthumous papers preserved at the Archives. An index of geographical names and summaries in English and in German supplement the publication.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl