-A
+A

Pomoce archiwalne

altoprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007, ss. 1240, ilustr.
ISBN 978–83–89115–74–4
Cena 123,00 zł


elab. by. M. T. Korejwo, Warsaw 2007, 1240 pages, illustr.
ISBN 978–83–89115–74–4
PLN 123,00


Publikacja charakteryzuje zasób archiwum według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Informator składa się ze wstępu i części zasadniczej. We wstępie znalazły się podstawowe informacje o historii Archiwum i jego zasobie. Opis głównych zadań i kompetencji olsztyńskiego Archiwum, jego strukturę wewnętrzną, a także funkcjonujący system ewidencyjny oraz zasady udostępniania akt. Zasadniczą cześć publikacji stanowi charakterystyka zasobu Archiwum przechowywanego w Olsztynie oraz – w osobnym dziale – zasobu Oddziału w Nidzicy. Zasób olsztyńskiego Archiwum usystematyzowano w 17 rozdziałach, które zostały podzielone na podrozdziały tematyczne. W publikacji prezentowane są akta organów państwa, administracji ogólnej i specjalnej, instytucji wymiaru sprawiedliwości, wojska, akta metrykalne i stanu cywilnego, instytucji finansowych, naukowych, kulturalnych, oświatowych, wyznaniowych, służby zdrowia i opieki społecznej, a także archiwa rodzinne i prywatne oraz spuścizny i kolekcje. Część Informatora zawierająca charakterystykę zasobu Oddziału w Nidzicy ma własną systematyzację, sporządzoną według identycznego schematu i składa się z 10 rozdziałów. Specyfiką zasobu nidzickiego jest brak akt wytworzonych przed 1945 r. Publikacja została wyposażona w bibliografię, wykaz skrótów, mapkę zasięgu terytorialnego, streszczenia w języku angielskim i niemieckich oraz indeks miejscowości.

 

The publication outlines the holdings of the Archives as at 31 December 2005. The Guide consists of the preface and the core part. The preface includes basic information about the history of the Archives and the holdings, the description of the main tasks and competences of the Olsztyn Archives, the internal structure, the registration system in operation and the record accessibility principles. The essential part of the publication comprises the description of the archival holdings preserved in Olsztyn and – in a separate section – the holdings of the Local Branch in Nidzica. The holdings of the Olsztyn Archives were systematised in 17 chapters, subdivided into thematic subchapters. The publication presents records of the State authorities, general and special administration, administration of justice and law enforcement institutions, army, Public Registry Offices and BMD registers, financial and cultural institutions, institutions of science and education, denominational institutions, health care and social welfare institutions, family and private archives, posthumous papers and collections. The part of the Guide which includes the characteristics of the holdings of the Local Branch in Nidzica follows its own systematisation, prepared according to the identical scheme, and consists of 10 chapters. The specificity of the Nidzica holdings is the lack of records created before 1945. The publication includes the bibliography, list of abbreviations, map of the territorial operation, summaries in English and German, and the index of towns and villages.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl