-A
+A

Pomoce archiwalne

Archiwum Państwowe w Lesznie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. oprac. B. Ratajewska, M. Kapała, Warszawa 2005, ss.322, ilustr.,
Cena 35,00 zł
ISBN 83–89115–50–6

State Archives in Leszno. A Guide to the Holdings, elab. by B. Ratajewska, M. Kapała, Warsaw 2005, 322 pages
PLN 35,00
ISBN 83–89115–50–6

 


W Informatorze przedstawiono zasób archiwum oraz charakterystykę jego zawartości. Zasób usystematyzowano w 14 rozdziałach, które zostały podzielone na podrozdziały tematyczne lub na części chronologiczne omawiające „akta” sprzed 1945 r. oraz po 1945 r. W Informatorze zostały opisane, takie zespoły jak:. akta administracji państwowej i samorządowej, instytucji ochrony sprawiedliwości, instytucji wyznaniowych, akta urzędów stanu cywilnego, instytucji gospodarczych, finansowych, spółdzielczych, stowarzyszeń i związków zawodowych, partii politycznych, instytucji kultury, nauki i oświaty, instytucji ochrony zdrowia, zbiory. Rozbudowane opisy zawartości zespołów niosą dużą wartość informacyjną dla użytkowników publikacji.

 

The Guide presents the holdings of the Archives and descriptions of their contents. The holdings have been arranged into 14 chapters, divided into thematic sub-chapters or chronological parts, which discuss “records”, dated before 1945 and after 1945. The Guide includes the description of such fonds as: records of Government and local government administration, institutions of justice protection, denominational institutions, public registry offices, economic and financial institutions, cooperatives, trade unions and associations, political parties, institutions of culture, sciences and education, health care institutions, collections. Extensive descriptions of the contents of particular fonds are of significant information value for the users of the publication.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl