-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. zbior., red. R. Gaziński, P. Gut, M. Szukała, Warszawa-Szczecin 2002, ss. 549,
ISBN 83-89115-03-4
cena 75,00 zł,

State Archives in Szczecin. A Guide to the Holdings, vol. 1, Records until 1945, Coll. elab., ed. by R. Gaziński, P. Gut, M. Szukała, Warsaw-Szczecin 2002, pages 549,
ISBN 83-89115-03-4
PLN 75.00 ,

Deutsche Version

 

Przewodnik opisuje 567 zespołów i zbiorów archiwalnych, które tworzą łącznie 4100 m.b. akt, powstałych w okresie od średniowiecza do 1945 r. na Pomorzu, a przechowywanych obecnie w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Opracowanie posiada układ rzeczowy (historyczno-ustrojowy), odzwierciedlający strukturę pomorskich władz i urzędów. Praca składa się z przedmowy, wstępu, ośmiu rozdziałów, bibliografii oraz indeksu geograficznego, osobowego i rzeczowego. Wstęp obejmuje krótki rys historyczno--ustrojowy Pomorza Zachodniego od XII w. do 1945 r., informujący o zachodzących przemianach politycznych i ustrojowych tego regionu. Opisy zawartości zespołów zostały opracowane bardzo starannie i posiadają dużą wartość informacyjną, nie tylko dla historyków i studentów historii, ale też badaczy--genealogów i wszystkich użytkowników zainteresowanych tym regionem.

 

This guide presents 567 archival fonds and collections, which jointly account for 4100 current meters of records, produced from the Middle Ages until 1945 in the region of Pomerania, currently preserved at the State Archives in Szczecin. The publication is arranged according to the subject order (historical and systemic), reflecting the structure of authorities and offices of Pomerania. The work comprises a preface, introduction, eight chapters and geographical, subject and name indexes. The introduction presents a short historical and systemic outline of West Pomerania from the 12th c. until 1945, providing information on political and systemic transformations in the region. Descriptions of fonds have been elaborated very scrupulously and are of great information value not only for historians and students of history but also for researchers- genealogists and all potential users interested in that region.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl