-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. A. Wajs, Warszawa 1999, s. 60, ilustr.,
ISBN 83-86643-32-3
cena 10,00 zł,

Archives of the Crown Treasury. Accounts of Legations. Summaries, elab. by A. Wajs, Warsaw 1999, 60 pages, illustrated,
ISBN 83-86643-32-3
PLN 10.00,

 

Publikacja składa się ze wstępu omawiającego problematykę dokumentacji będącej źródłem do badania stosunków dyplomatycznych dawnej Polski z innymi krajami, a znajdującej się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Sumariusz obejmuje ponad 200 regestów oraz indeksy: osobowy i geograficzno-rzeczowo-osobowy. Ponadto książka zawiera fotografie wybranych rachunków wydatków poniesionych na podejmowanie posłów zagranicznych.

 

This publication includes a preface discussing the subject-matter of documents being the sources to studies on diplomatic relations of Poland of the past with other countries, preserved within the holdings of the Central Archives of Historical Records in Warsaw. The summaries comprise over 200 regests, accompanied by indexes: of names, and of geographical names, subjects and names. In addition, the book includes photographs of selected statements of expenses incurred for the reception of foreign envoys.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl