-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. M. Trojanowska, Warszawa 2003,
ISBN 83-89115-33-6


Chełm Greek Catholic Consistory [1525] 1696-1875 [-1905]. Analytical Inventory of the Archives, elab. by M. Trojanowska, Warsaw 2003,
ISBN 83-89115-33-6

 

 

Z chwilą podpisania przez część biskupów prawosławnych, w Brześciu nad Bugiem, w 1596 r. aktu unii z Kościołem Rzymskokatolickim rozpoczął się proces tworzenia diecezji (eparchii) chełmskiej obrządku greckokatolickiego. Rozciągała się ona na terenach województw: ruskiego, bełskiego, wołyńskiego i lubelskiego i była jedną z najmniejszych w unickiej metropolii kijowskiej. Utrzymała się do 1875 r., kiedy to władze rosyjskie zdecydowały o zlikwidowaniu aktu unii. Inwentarz zawiera szczegółową charakterystykę akt wytworzonych w okresie funkcjonowania greckokatolickiej diecezji chełmskiej, m.in. akta biskupów, konsystorzy, kapituł, dekanatów, parafii, duchowieństwa świeckiego i zakonnego, wizytacji, inwentarze, dotyczące kultu.

 

The process of creation of the Chełm Uniate Diocese (Eparchy) was commenced at the signature by some Orthodox bishops of the Act of Union with the Roman Catholic Church in 1596 in Brześć upon the Bug river. The Diocese was spreading over the provinces of Ruthenia, Bełz, Volhynia and Lublin, being one of the smallest in the Uniate Archdiocese of Kiev. It existed until 1875, when the Russian authorities decided to eliminate the Act of Union. The inventory includes detailed descriptions of records produced during the period of operation of the Chełm Uniate Diocese, such as records of bishops, consistories, chapters, decanates, parishes, lay and monastic clergy, inspections, inventories related to the cult.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl