-A
+A

Pomoce archiwalne


oprac. zbior. pod red. Z. Pustuły, Warszawa 2001, ss. 258, ilustr.,
ISBN 83-86992-94-8
cena 45,00 zł,

Chanceries and Current Record Archives. Handbook, coll. elab. ed. by Z. Pustuła, Warsaw 2001, 258 pages, ill.,
ISBN 83-86992-94-8
PLN 45.00,

 

Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Cennym elementem są aneksy zawierające obok wykazów aktów wykonawczych do ustawy z 14 VII 1983 r. i resortowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną, także formularze znajdujące zastosowanie w pracy archiwisty zakładowego.

 

A handbook designed for a very wide circle of readers - archivists of current record archives and chancery staff of different entities. It helps to acquire knowledge related to record management from the time of creation until the weeding of outdated, non-archival records or the transfer of archival materials to state historical archives. Attached annexes make for the element of significant value, as they include, apart from lists of administrative acts to the Act dated 14 July 1983,ministerial legal acts which regulate the rules and procedures of special documents processing, and forms applicable in the work of a current record archivist.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl