-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Pomoce archiwalne /
  • Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Pomoce archiwalne

W. Horst, Warszawa 2006, ss. 360
ISBN 83-89115-62-X, ISBN 978-83-89115-62-1
Cena 72,00 zł

Chanceries and Archives of the Central Executive Committee of the Polish Socialist Party, the Central Committee of the Polish Workers’ Party and the Central Committee of the Polish United Workers’ Party (1944-1990), elab. by W. Horst, Warsaw 2006, 360 pages
ISBN 83-89115-62-X, ISBN 978-83-89115-62-1
PLN 72,00

W latach 1944-1989 Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna, a potem Polska Zjednoczona Partia Socjalistyczna odegrały decydującą rolę w przemianach społecznych, decydowały o losach państwa i narodu. Dokumentacja archiwalna wytworzona przez te partie jest jednym z najważniejszych źródeł dla badań naukowych umożliwiających dokonanie oceny procesów społecznych zachodzących przez dziesiątki lat w Polsce Ludowej. Celem pracy jest zaprezentowanie procesu kształtowania się biurowości i systemu kancelaryjnego oraz archiwów partyjnych. W książce opisano m.in. ewolucję „archiwum zakładowego” partii – od zbierania dokumentów i pamiątek związanych z szeroko rozumianą historią ruchu robotniczego, poprzez kształtowanie się normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, wykazy akt), metodyki archiwalnej, powstawania inwentarzy i spisu zespołów, po działalność wydawniczą i edycję źródeł. Opisana też jest działalność archiwum KC PZPR , Archiwum Wydziału Historii Partii (1948-1957), Archiwum Zakładu Historii Partii(1957-1971), Centralnego Archiwum KC PZPR (od 1971r.).

In the years 1944-1989, the Polish Workers’ Party and the Polish Socialist Party, and subsequently, the Polish United Workers’ Party played a crucial role in the process of social transformations, deciding about the history of the State and the nation. Archival documentation created by those parties is one of the most important sources for scientific research permitting the evaluation of social processes taking place in the Polish People’s Republic for decades. The purpose of this publication is to present the process of office management, chancery system and party archives development. The publication describes, among others, the evolution of “current records” of parties – from collecting documents and tokens of remembrance connected with a widely understood history of the workers’ movement, through the development of chancery and archive standards (instructions, lists of records), archival methodology, preparation of inventories and lists of fonds, to the editorial activity and source edition. The publication also includes a description of the activity of the Archives of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party (KC PZPR), Archives of the Party History Department (1948-1957), Archives of the Party History Institute (1957-1971), and the Central Archives of KC PZPR (as of 1971).

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl