-A
+A

Pomoce archiwalne

Przywileje królewskie miasta Lublina XIV-XVIII w. w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. J. Kliszewska, J. Kus, Lublin 1997, ss. 23, ilustr.
cena 2,00 zł

Lublin. Memory and Memorabilia. Royal Charters of the Town of Lublin 14th – 18th c. in the Holdings of the State Archives in Lublin, elab. by J. Kliszewska, J. Kus, Lublin 1997, 23 pages, illustrations
PLN 2,00


Broszura wydana z okazji 680-lecia lokacji Lublina. Zawiera rys historyczny miasta i wykaz źródeł (przywilej lokacyjny, przywileje ustrojowe, gospodarcze, cechowe i in.). Dla zainteresowanych dziejami miast polskich.

 

A brochure edited on the occasion of the 680th anniversary of the foundation of Lublin. The publication includes a historical outline of the town and a list of sources (foundation charter, systemic, economic, guild privileges, and others). For those interested in the history of Polish towns.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl