-A
+A

Wydarzenia

26 maja (środa) o godz. 12.00 w Domu Polonii,   ul. Krakowskie Przedmieście 64 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej:  „POLACY W GRUZJI” zorganizowanej z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Gruzją   czytaj więcej
FOTOGALERIA {morfeo 10}
 Rezolucja VII Konferencji Europejskiej Archiwów „Archiwista – zawód przyszłości w Europie"     Rezolucja [PDF 50 KB] 550 archiwistów z 38 państw, zgromadzonych na VII Konferencji Europejskiej Archiwów, odbytej w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku, po trzech dniach obrad, dotyczących: kształcenia archiwistów w europejskim systemie szkolnictwa wyższego, archiwistyki jako dyscypliny naukowej, certyfikacji i akredytacji, profilu zawodu archiwisty w ustawodawstwie krajowym państw europejskich, tworzenia europejskich narzędzi zawodowych, nowych technologii, nowych kompetencji, uznało, że proces integracji i współpracy europejskiej, szczególnie w zakresie e- government, e-administration, e-lerning, społeczeństwa wiedzy i informacji, podobnie jak i Europejska Przestrzeń Wykształcenia na Poziomie Akademickim, są nowymi wyzwaniami dla zawodu archiwisty. Wykształcenie archiwistów na poziomie akademickim, w przeszłości związane przede wszystkim z kształceniem w zakresie historii i nauk pomocniczych, przybiera obecnie nowy charakter. Uczestnicy konferencji: zwracają się do Oddziału Europejskiego MRA ( EURBICA ) oraz Sekcji Profesjonalnych Stowarzyszeń MRA o opracowanie studium rozpoznawczego projektu, dotyczącego opracowania europejskiego zakresu kompetencji zawodu archiwisty, uznają potrzebę opracowania i propagowania standardów zawodowych na drodze certyfikacji procedur dotyczących indywidualnych archiwistów, organizacji i programów nauczania, podkreślają potrzebę przyspieszenia tworzenia i rozwoju narzędzi edukacji wirtualnej w celu propagowania doskonalenia umiejętności zawodowych on line, poprzez stosowanie nowych technologii, zwracają się do rządów państw europejskich o wspieranie mobilności archiwistów w ramach kontynentu. Uczestnicy konferencji zwracają się do czołowych ośrodków nauczania archiwistów o: wzmocnienie współpracy i wspólnych inicjatyw w celu podniesienia poziomu edukcji archiwalnej, doskonalenie narzędzi oceny poziomu edukacji archiwalnej dla celów akredytacji zawodowej. Uczestnicy konferencji podkreślają znaczenie warsztatów, poświęconych najważniejszym dla nich problemom, łącznie z problematyką prawa archiwalnego, dostępności archiwaliów w środowisku wirtualnym oraz ochrony zbiorów. Z powodu znaczenia tematów podjętych na VII Konferencji Europejskiej Archiwów jej uczestnicy zwracają się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o możliwe najszersze upowszechnienie materiałów konferencji wśród międzynarodowej społeczności archiwalnej.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, współdziałając z Oddziałem Europejskim oraz Sekcją Profesjonalnych Stowarzyszeń Międzynarodowej Rady Archiwów, zorganizowały w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku VII Europejską Konferencję Archiwów „ Archiwista: zawód przyszłości w Europie”. czytaj więcej
W dn. 8-10 października Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zorganizowała IV Międzynarodową Konferencję Archiwalną z cyklu "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata". Do Warszawy przybyli przedstawiciele 15 służb archiwalnych krajów Europu Środkowej i Wschodniej, a mianowicie: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Włoch. Udział wzięła też delegacja Chin. Głównym tematem tego spotkania były problemy archiwów i archiwaliów prywatnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja otwarta została w Archiwum Głównym Akt Dawnych, a obrady miały miejsce w Mądralinie. W ich trakcie omawiano wyniki ankiety na temat międzynarodowej archiwistów, a następnie przedstawiono kilka referatów poświęconych problematyce archiwów prywatnych, w szczególności ich zarządzaniu i współdziałaniu z nimi. Mówiono również o autonomii tych archiwów i zakresie kompetencji narodowych służb archiwalnych wobec archiwów prywatnych w Europie, szczególnie w aspekcie przechowywania i udostępniania przekazów źródłowych gromadzonych w prywatnych zasobach. czytaj więcej
PROGRAM RADY EUROPY "ODTWORZENIE PAMIĘCI POLSKI" W dniu 24.016.1998 r. Rada Europy podjęła decyzję realizacji programu "Odtworzenie pamięci Polski." Powstaje on przy współdziałaniu Rady z Międzynarodową Radą Archiwów. W dniach 31.11.-1.12.1998 r. odbyło się w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w tej sprawie posiedzenie, na którym omówione zostały następujące problemy: 1) aspekty polityczne projektu, 2) aktualne potrzeby nauk historycznych, 3) struktura i zawartość studium wdrożeniowego, a więc zakres chronologiczny i terytorialny projektu, metoda opisu archiwaliów, dostępność źródeł i uwzględnienie danych dotyczących ludności pochodzenia żydowskiego, 4) projekt bazy danych przygotowanej przez Petera Horsmana, przygotowany przy współpracy archiwistów polskich. czytaj więcej
Doroczna konferencja dyrektorów archiwów państwowych w Polsce W dniach od 23 do 25 listopada 2000 roku odbyła się w Łodzi doroczna konferencja dyrektorów archiwów państwowych w Polsce. W trakcie obrad omawiano m. in. problemy związane z ustawą o służbie cywilnej, relacje między archiwami samorządowymi a archiwami państwowymi, sieć archiwów państwowych i zasięg ich działania, problemy informatyzacji archiwów państwowych, kwestie związane ze współpracą archiwów z zagranicą oraz problemy mikrofilmowania zabezpieczającego. Zebrani zapoznali się także z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. Referat na ten temat wygłosiła doradca ministra finansów Barbara Bakalarska czytaj więcej
10 stycznia 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja płacowa i personalna w świetle obowiązujących przepisów Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku   15 lutego 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja kartograficzno-geodezyjna w zasobach jednostek samorządowych Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 22 lutego 2002 - Warszawa     * Sympozjum: Publica in Privata. Archiwalia publiczne w kolekcjach prywatnych w archiwach i bibliotekach Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych. 25 lutego 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Dostęp do informacji publicznej - zastosowanie ustawy w archiwach państwowych Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 1 - 15 marca 2002 - Przemyśl     * Wystawa: Najciekawsze afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla ze zbiorów Archiwum Państwowego Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu. 20 marca 2002 - Lublin     * Zebranie naukowe: Powstanie i organizacja Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Lublinie (1944-1948) Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie. 28 marca 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Akta Sądu Apelacyjnego w Warszawie z lat 1949-1950, metoda opracowania i zawartość Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 4 kwietnia 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Wartość źródłowa akt personalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz możliwości ich wykorzystania - na przykładzie wybranych zespołów Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 4 kwietnia - 5 maja 2002 - Przemyśl     * Wystawa: Polska - Rosja w XX wieku, trudne sąsiedztwo Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu. 18 kwietnia 2002 - Toruń     * Konferencja: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem Miejsce: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 22 kwietnia 2002 - Warszawa     * Wystawa: Akcja "Wisła" Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 24 kwietnia 2002 - Lublin     * Zebranie naukowe: Inwentarze pozostałości w aktach notariuszy radzyńskich z I połowy XIX wieku jako źródło do dziejów szlachty Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie. 24 kwietnia 2002 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Stan zakładowych archiwów sądowych na Dolnym Śląsku     * Wątek roślinny w znakach notarialnych z dokumentów na Śląsku Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 25 kwietnia 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Charakterystyka zawartości zespołu KW PZPR w Płocku Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 25 kwietnia 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Nadwiślańskie Skarbowe Drogi Żelazne 1875-1918, rola i znacznie akt do badań nad dziejami kolejnictwa Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 25 kwietnia 2002 - Warszawa     * Z cyklu spotkań "Warszawa i Mazowsze" - odczyt Andrzeja Sołtana: "Groerowie - lekarze warszawscy i ich archiwum" Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 10 maja 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Stosunki polityczne w Wielkopolsce do września 2001 r. Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 13 maja 2002 - Piotrków Trybunalski     * Konferencja: Problemy warsztatowo-dydaktyczne nauczania archiwistyki Miejsce: Akademia Świętokrzyska Filia Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 116-118 Dodatkowe informacje: Instytut Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb., tel. + 48 (44) 649 23 73 15 maja 2002 - Chełm     * Sesja naukowa z okazji pięćdziesięciolecia Oddziału chełmskiego Archiwum Państwowego w Lublinie Miejsce: Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełm, ul. Partyzantów 40 Dodatkowe informacje: Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie 23 maja 2002 - Siedlce     * Wystawa: Siedlce - V wieków trwania Miejsce: Archiwum Państwowe w Siedlcach. 27 maja 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Kolekcja fotogrametryczna w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy. Wybrane zagadnienia Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 28 maja 2002 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Komenda joannitów w Oleśnicy Małej w świetle zachowanych dokumentów w Centralnym Archiwum w Pradze     * Rozwój prepozytury cysterskiej w Cieplicach od XVI do XIX wieku Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 6 czerwca 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Akta miejskie okresu staropolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz możliwości ich wykorzystania Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 19 czerwca 2002 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Karty do gry w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu     * Misja Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha na sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku. Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu 27 czerwca 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Przegląd francuskich czasopism archiwalnych Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 5 września 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Popularyzatorska rola archiwów w dobie reformy systemu oświaty w Polsce Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 12 - 13 września 2002 - Szczecin     * IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie 14 września 2002 - Szczecin     * XII Krajowy Zjazd Delegatów SAP Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie. 16 - 18 września 2002 - Toruń     * I Kongres Mediewistów Polskich Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 26 - 27 września 2002 - Białystok     * Konferencja: Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Źródła historyczne, stan badań Miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku. 26 września 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Spuścizna dokumentacyjna rzemiosła z lat II wojny światowej na przykładzie akt Powiatowej Grupy Rzemiosł w Łowiczu Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 2 października 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Spuścizna aktowa po centralnych organach władz II Rzeczypospolitej przechowywana w Centralnym Historycznym Archiwum Państwowym Ukrainy we Lwowie Miejsce: Archiwum Akt Nowych. 3 października 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Archiwa zakładowe instytucji wymiaru sprawiedliwości na terenie działania Archiwum Państwowego w Poznaniu Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 28 października 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Historia i organizacja Urzędu Komisarycznego Burmistrza m. st. Warszawy Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 30 października 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Ogólne zagadnienia dotyczące dokumentacji technicznej (przepisy prawne, branżowość, rodzaje, kryteria selekcji, systematyzacja i opracowanie) Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 7 listopada 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Gromadzenie zasobu w archiwach Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 20 listopada 2002 - Siedlce     * Sesja naukowa pt. "Źródła do dziejów regionu". Sesji towarzyszyć będzie wystawa archiwalna pod tym samym tytułem. Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach Miejsce: Archiwum Państwowe w Siedlcach. 27 listopada 2002 - Warszawa       * Zebranie naukowe: Akta nieruchomości Wydziału Planowania Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy - metody opracowania oraz przydatność akt do prowadzonych kwerend archiwalnych Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 29 listopada 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja płacowa i personalna w świetle obowiązujących przepisów Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku. 3 grudnia 2002 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Materiały do dziejów Mazowsza Płn. w zasobie archiwów Petersburga Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 5 grudnia 2002 - Poznań     * Zebranie naukowe: Wartość źródłowa dawnych ksiąg wieczystych na przykładzie materiałów przejętych z Sądu Rejonowego w Turku Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 9 grudnia 2002 - Warszawa     * Seminarium Rady Archiwalnej poświęcone omówieniu projektu ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych 14 grudnia 2002 - Kalisz     * Konferencja: Dziedzictwo kulturowe Kalisza i okolic jako ponadczasowe i uniwersalne wartości w budowie integracji europejskiej Miejsce: Archiwum Państwowe w Kaliszu. 17 grudnia 2002 - Warszawa     * Wystawa: Heroldia Królestwa Polskiego - dokumenty ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu Miejsce: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 27 grudnia 2002 - Płock     * Zebranie naukowe: Dokumentacja kartograficzno-geodezyjna w zasobach jednostek samorządowych Miejsce: Archiwum Państwowe w Płocku  
28 stycznia 2003- Toruń     * Zebranie naukowe poświęcone prezentacji koncepcji i pierwszych fragmentów nowego podręcznika dziejów archiwów polskich autorstwa Andrzeja Tomczaka, Waldemara Chorążyczewskiego i Krzysztofa Syty Miejsce: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 4 lutego 2003- Toruń     * Zebranie naukowe: Arvydas Pacevičius: Archiwistyka litewska po roku 1990 Miejsce: Archiwum Państwowe w Toruniu. 7 lutego 2003- Przemyśl     * Wystawa: Herby wielkich mistrzów zakonu Najświętszej Marii Panny z Jerozolimy, zwanego krzyżackim Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu. 19 lutego 2003- Lublin     * Zebranie naukowe: IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich (Szczecin 12-13 września 2002 r.) w relacjach i opiniach uczestników Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie   26 lutego 2003 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Omówienie Decyzji nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 28 lutego 2003- Wrocław Zebranie naukowe:     * Działalność lokalnego Radiowęzła na terenie powiatu lubańskiego w latach 50-tych i 60-tych XX wieku     * Akta Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu - cenne źródło do dziejów przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 3 marca 2002- Poznań     * Zebranie naukowe: Górczyn i jego przyłączenie do miasta Poznania w aktach Archiwum Państwowego w Poznaniu Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu 7 marca 2003 - Warszawa Zebranie naukowe: Encoded Archival Description - EAD. Zakodowany opis archiwalny; organizator ZNA NDAP:     * Od MARC do TEI. Praktyczne znaczenie sformalizowanego opisu maszynowego     * EAD DTD, przedstawienie struktury opisu pomocy archiwalnych     * EAD - internetowe źródła informacji     * Program do opracowywania archiwaliów - MIDOSA on line Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych 27 marca 2003 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Inwentarze generalne Zamku Królewskiego XVIII-XIX w., okoliczności powstania, przemiana form Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 28 marca 2003- Wrocław Zebranie naukowe:     * Francuski cmentarz wojskowy we Wrocławiu     * Przemysł spożywczy powiatu bolesławieckiego w latach 1945-1950 Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 4 kwietnia 2003- Warszawa Seminarium poświęcone zasadom opracowania afiszy i druków efemerycznych w archiwach W programie:     * dr Maria Trojanowska (AP Lublin), Wydawnictwa efemeryczne w archiwach. Problemy gromadzenia i opracowania     * Zaproszenie do dyskusji przyjęli także: Maciej Dalecki (AP Przemyśl), Jerzy Grzelak (AP Szczecin), Maria Kurpik (Muzeum Plakatu w Wilanowie), Elżbieta Ostrowska (AP Kraków), Małgorzata Pleskaczyńska (Zamek Królewski w Warszawie) i Grażyna Zaliwska (AP Poznań). Organizator: Zakład Naukowy Archiwistyki NDAP Miejsce: Archiwum Głównego Akt Dawnych 10 - 11 kwietnia 2003- Toruń Seminarium nt. Historyk - Archiwista - Komputer: Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej. W programie:     * Halina Robótka (UMK), System informacji archiwalnej czy system zarządzania informacją archiwalną w epoce nowych technologii     * Anna Laszuk (NDAP), Komputeryzacja archiwów - oczekiwania w aspekcie informacji archiwalnej     * Beata Wacławik (AP w Olsztynie), Użytkownicy SEZAM-u - wieloaspektowa analiza korzystających i ich opinii o programie     * Jerzy Jabłoński (AP w Kielcach), Praktyczne stosowanie bazy IZA i PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Kielcach     * Stanisław Flis (AP w Gdańsku), Bazy danych archiwum gdańskiego - nowe możliwości wyszukiwania informacji     * Krzysztof Kopiński (AP w Toruniu), Bazy danych archiwum toruńskiego - nowe możliwości wyszukiwania informacji     * Stanisław Błażejewski (AP w Bydgoszczy), Bazy danych archiwum bydgoskiego - nowe możliwości wyszukiwania informacji     * Henryka Moraczewska (Archiwum UMK), Bazy danych Archiwum UMK - nowe możliwości wyszukiwania informacji - komunikat     * Rafał Magryś (AP w Lublinie), Baza danych akt USC archiwum Lubelskiego. Ocena funkcjonalności     * Andrzej Choniawko (AP w Poznaniu), Komputer jako narzędzie kwerend archiwalnych     * Robert Degen (UMK), Witryna internetowa archiwum - wizytówka czy element systemu informacji archiwalnej     * Wiesław Sieradzan (UMK), Portale historyczne. Nowy kształt warsztatu naukowego historyka?     * Agnieszka Krajnik (UMK), Dydaktyka historii w Internecie     * Halina Dudała, Dr Julia Dziwoki (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach), Elektroniczny system zarządzania Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach a możliwości wyszukiwania informacji o zasobie     * Joanna Dziadkowiec, Nowe możliwości programu "ARCHSYS" - prezentacja programu do obsługi archiwum zakładowego Miejsce: Instytut Historii i Archiwistyki UMK 24 kwietnia 2003 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Historia i organizacja Urzędu Komisarycznego Burmistrza m.st. Warszawy Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 9 maja - wrzesień 2003 - Siedlce     * Wystawa Siedlce 1448-2000 Miejsce: Muzeum Regionalne w Siedlcach, Ratusz, ul. Piłsudskiego 1 Dodatkowe informacje: Archiwum Państwowe w Siedlcach (współorganizator) 14-15 maja 2003- Węgrów, Liw II Siedlecka Sesja Archiwalno-Historyczna nt. Dzieje Ziemi Liwskiej i powiatu węgrowskiego W programie:     * dr Arkadiusz Kołodziejczyk (UW), Dzieje Ziemi Liwskiej i powiatu węgrowskiego w badaniach Akademii Podlaskiej.     * dr Tadeusz Swat (Mazowieckie Towarzystwo Naukowe), "Dzieje Węgrowa i okolic" t. I i II - refleksje i uwagi.     * mgr Grzegorz Welik (AP w Siedlcach), Stan badań nad dziejami Ziemi Liwskiej i powiatu węgrowskiego w Archiwum Państwowym w Siedlcach.     * mgr Bożena Bryńczak (Akademia Podlaska), Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie węgrowskim.     * prof. dr hab. Małgorzata Wilska (Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN), Elita Ziemi Liwskiej w XV w.     * dr Arkadiusz Kołodziejczyk (UW), Dzieje Korytnicy Węgrowskiej od XV do XIX w.     * mgr Bogusław Niemirka (Centrum Upowszechniania Nauki PAN), Notariat powiatu węgrowskiego 1810-1815.     * prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Akademia Podlaska), Bitwa pod Węgrowem 3 II 1863     * prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łowiczu), Powiat węgrowski w latach 1914-1920.     * mgr Wojciech Łocheński (KUL), Postawy polityczne mieszkańców powiatu węgrowskiego w latach dwudziestych XX w.     * prof. dr hab. Piotr Matusak (Akademia Podlaska), Powiat węgrowski podczas II wojny światowej.     * mgr Henryk Rutkowski (Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN), Ziemia Liwska na mapach od XVI do XVIII w.     * dr Dorota Wereda (Akademia Podlaska), Mistrz Twardowski w kontekstach historycznych i literackich.     * prof. dr hab. Janina Gardzińska (Akademia Podlaska), Inwentarze dóbr Radziwiłłów na Podlasiu jako źródło do badań nazw osobowych XVII wieku.     * prof. dr hab. Krzysztof Chłapowski (Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN), Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów.     * mgr Rafał Dmowski (Akademia Podlaska), Jan Paweł Woronicz jako pleban liwski.     * mgr Dorota Pikula (Muzeum Diecezjalne w Siedlcach), Sztuka sakralna regionu węgrowskiego.     * mgr Wanda Więch-Tchórzewska (AP w Siedlcach), Źródła do dziejów Liwa i Ziemi Liwskiej w zasobie Archiwów Polskich.     * mgr Marta Niedbało (AP w Siedlcach), Kancelaria węgrowskiego Sądu Pokoju w początkowym okresie działalności.     * mgr Artur Górak (UMCS), Rosyjski system kancelaryjny w XIX i na początku XX w.     * mgr Krystyna Jastrzębowska (AP w Siedlcach), Organizacja i funkcjonowanie kancelarii instancji partyjnych rejonu węgrowskiego.     * mgr Roman Postek (Muzeum-Zbrojownia na Zamku w Liwie), Architektura zamku gotyckiego w Liwie.     * mgr Michał Zbieranowski (Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN), Proces lokacyjny miast Ziemi Liwskiej w późnym Średniowieczu.     * mgr Jarosław Supruniuk (Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN), Osadnictwo Ziemi Liwskiej do początku XVI w. w świetle źródeł historycznych.     * mgr Marta Piber (Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN), Liw jako oprawa wdowia księżnych mazowieckich.     * mgr Norbert Jaroszewski (Akademia Podlaska), Liw jako siedziba kasztelańska od XIV do 1 poł. XV w.     * prof. dr hab. Marek Plewczyński (Akademia Podlaska), Szlachta Ziemi Liwskiej za panowania Jana III Sobieskiego 1674-1696.     * dr Mirosław Roguski, Ziemia Liwska w powstaniu kościuszkowskim.     * mgr Mariusz Bechta (UW), Polski Obóz Narodowy (OWP, ONR, SN) w powiecie węgrowskim w latach 1932-1939.     * mgr Grażyna Korneć (Akademia Podlaska), Tajne nauczanie w powiecie węgrowskim w okresie II wojny światowej.     * dr Wiesław Charczuk, NSZ w powiecie węgrowskim w latach 1944-1947.     * mgr Janusz Kuligowski (IPN w Warszawie), Akta Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach jako źródło do badań nad regionem węgrowskim. Miejsce: Biblioteka Miejska w Węgrowie, "Dom Gdański", Rynek Mariacki 11 (14 maja, początek obrad o godz. 10.30), Zamek Książąt Mazowieckich w Liwie (15 maja, początek obrad godz. 9.30) Dodatkowe informacje: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Siedlce, ul. Biskupa Świrskiego 2, tel. + 48 (25) 63 225 74; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 maja 2003 - Stary Kisielin     * Zebranie naukowe: Omówienie podręcznika: C. Dhérent, Les archives électroniques. Manuel practique, Archives de France 2002 Miejsce: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie 20 maja 2003 - Leszno     * Zebranie naukowe: Archiwalia w zbiorach Muzeum Regionalnego w Kościanie Miejsce: Archiwum Państwowe w Lesznie. 22 maja 2003 - Olsztyn     * Zebranie naukowe: Zespoły domenalne w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Miejsce: Archiwum Państwowe w Olsztynie. 28 maja 2003 - Lublin     * Zebranie naukowe: Czasopisma wydawane przez archiwa państwowe w Polsce - studium porównawcze Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie 28 maja 2003 - Warszawa     * Zebranie naukowe: PWRN Urząd Spraw Wewnętrznych - problemy związane z opracowaniem, kwerendami i udostępnianiem akt Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 5 czerwca 2003- Wrocław Zebranie naukowe:     * Uwagi na bazie propozycji rozwiązań heraldycznych w stosunku do wybranych jednostek samorządu terytorialnego     * Turystyka i sport w Jaworze na początku lat trzydziestych XX wieku (do końca 1933 r.) Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 6 czerwca 2003 - Przemyśl     * Otwarcie wystawy: Wołyń naszych przodków. Śladami życia - czas zagłady Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu. 23 czerwca  - 4 lipca 2003- Warszawa     * Wystawa: Polsko - brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej Organizator: NDAP. Dodatkowe informacje: Wystawa prezentująca wyniki prac Polsko - Brytyjskiej Komisji Historycznej do spraw działalności wywiadu polskiego podczas II wojny światowej i jego współdziałania z wywiadem brytyjskim. Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych. 26 czerwca 2003 - Warszawa     * Wystawa: Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji - 1943-1944 Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 27 czerwca 2003 - Szczecin Sesja naukowa nt. Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność W programie:     * prof. Kazimierz Kozłowski (AP w Szczecinie), O potrzebie badań nad losami Żydów szczecińskich     * prof. Feliks Tych (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie), Zadania i osiągnięcia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie     * dr Janusz Mieczkowski (Uniwersytet Szczeciński), Między emigracją a asymilacją społeczności żydowskiej Pomorza Zachodniego     * dr Wojciech Skóra (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), Wokół losów pomorskich Żydów, obywateli II RP     * prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska (Uniwersytet Szczeciński), Instytucje kultury i oświaty żydowskiej w Szczecinie do 1939 roku     * mgr Jerzy Grzelak (AP w Szczecinie), Obszary aktywności przedwojennej gminy żydowskiej w Szczecinie     * dr Bogdan Frankiewicz, Dokumenty do dziejów Żydów szczecińskich w okresie III Rzeszy     * mgr Róża Król (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie), Współczesne problemy środowiska Żydów szczecińskich Miejsce: Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli. Dodatkowe informacje: sesja współorganizowana przez Archiwum Państwowe w Szczecinie. 30 czerwca 2003 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Król Stanisław Leszczyński i hrabia Jochann Anton Schaffgotsch. Korespondencja z lat 1721-1730     * Dzieje linii kolejowej Wrocław Psie Pole - Trzebnica. Część I (1886-1945) Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu 10 września 2003 - Leszno Zebranie naukowe: Archiwalia w zbiorach Muzeum w Gostyniu Miejsce: Archiwum Państwowe w Lesznie. 30 września 2003 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Cmentarz żołnierzy polskich we Wrocławiu     * Nieznany? list Immanuela Kanta odnaleziony w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 14 października 2003 - Kraków Seminarium nt. Zabezpieczanie, digitalizacja i udostępnianie materiałów fotograficznych w zbiorach archiwów, bibliotek i muzeów. W programie:     * Anna Michaś (AP Kraków), Wprowadzenie - Program Sepia.     * Maria Anna Potocka (Galeria Sztuki Nowoczesnej "Bunkier", Kraków), Historia fotomontażu.     * dr Małgorzata Jankowska (UMK Toruń), Wielkie perspektywy fotografii. Mit, marzenie, rzeczywistość.     * Anna Czajka (CLKA), Kierunki w zabezpieczaniu zasobu ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.     * Clara von Waldthausen (Amsterdam), Specyfika materiałów fotograficznych.     * Edwin Klijn (Amsterdam), Digitalizacja i dokumentacja materiałów fotograficznych.     * Krzysztof Pątek (ADM), Program digitalizacji zasobu Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie Miejsce: Wielka Sala Polskiej Akademii Umiejętności, ul Sławkowska 17, Kraków. Dodatkowe informacje: Pracownia Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum Państwowego w Krakowie, tel. + 48 (12) 430 33 67 15 października 2003 - Stary Kisielin     * Zebranie naukowe: Rzemiosło na terenie obecnego Województwa Lubuskiego w latach 1945-1990 Miejsce: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie. 23-24 października 2003 - Białystok     * Konferencja nt. Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Dziesiąta konferencja z cyklu spotkań "Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej", z udziałem archiwistów i historyków z Białorusi, Polski i Litwy, zorganizowana przez NDAP, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Katedrę Ekonomii i Nauka Społecznych Politechniki Białostockiej i Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Miejsce: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Dodatkowe informacje: Archiwum Państwowe w Białymstoku (współorganizator). 29 października 2003 - Warszawa     * Zebranie naukowe: XIX- i XX-wieczna fotografia warszawska jako źródło historyczne - na podstawie wybranych przykładów Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 14 listopada 2003 - Olsztyn     * Uroczysta konferencja naukowa z okazji 55-lecia Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz 650 rocznicy lokacji miasta Olsztyna Miejsce: Archiwum Państwowe w Olsztynie. 26 listopada 2003 - Warszawa     * Zebranie naukowe: Wstęp do badań nad metodami prezentacji dynamiki zjawisk na podstawie dawnych map i planów Warszawy Miejsce: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 8 grudnia 2003 - Wrocław Zebranie naukowe:     * Rządy baronów Adama Krzysztofa i Jana Urlyka Schaffgotschów (z linii karpnickiej) w baronii żmigrodzkiej w latach 1592-1635     * Patent monetarny cesarza Karola VI z 28.III.1732 roku na tle problemów mennictwa w krajach podległych Habsburgom doby nowożytnej (XVI - I połowa XVIII wieku)     * Dokumenty do dziejów komendy joannitów Bożego Ciała we Wrocławiu Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 8 - 9 grudnia 2003- Lublin Konferencja nt. Stan i perspektywy polskiej dyplomatyki średniowiecznej i wczesnonowożytnej - forum dyskusyjne Konferencja zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie i Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UMCS w Lublinie. W programie:     * Anna Adamska (Uniwersytet Utrecht), Dyplomatyka europejska u progu XXI w.: między herezją i ortodoksją     * Krzysztof Skupieński (UMCS), Dyplomatyka polska - gdzie jest i dokąd zmierza?     * Piotr Dymmel (AP Lublin), Edytorstwo źródeł dyplomatycznych - stare potrzeby i nowe możliwości     * Rościsław Żerelik (UWr), Dyplomatyka Śląska w drodze do syntezy     * Tomasz Jurek (IH PAN Poznań), Kancelaria Agnieszki, księżnej świdnicko-jaworskiej - w kwestii znaczenia badań nad kancelarią książęcą w XIV w.     * Barbara Trelińska (UMCS), Badania nad dyplomatyką górnośląską - specyfika i konteksty badawcze     * Marek Wójcik (UWr), Dyplomatyka księstwa opolskiego w XIII w. Próba syntezy     * Waldemar Chorążyczewski (UMK), Najnowsze badania nad polską kancelaria królewską     * Janusz Łosowski (UMCS), Badania nad kancelarią grodzką - potrzeby i możliwości     * Janusz Tandecki (UMK), Kancelarie w miastach hanzeatyckich w okresie Średniowiecza     * Marek Derwich (UWr), Quo vadis dyplomatyko kościelna? Uwagi o stanie i potrzebach badań nad dokumentami i kancelariami kościelnymi     * Krzysztof Syta (UMK), Stan i możliwości badań nad kancelariami prywatnymi     * Marcin Pytel (UMCS), Badania nad formułami dyspozycji dokumentów książąt dzielnicowych - krok w stronę historii prawa?     * Robert Jop (UMCS), Studia nad personelem kancelaryjnym - między genealogią, prozopografią, historią administracji i historią społeczną Miejsce: Sala Konferencyjna Archiwum Państwowego w Lublinie. 10 grudnia 2003 - Toruń     * Odczyt nt. Archiwistyka ukraińska w XX wieku. Odczyt Iriny Borisowny Matiasz, dyrektora Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Archwistyki i Biurowości w Kijowie, zorganizowany przez AP w Toruniu i Oddział SAP w Toruniu. Miejsce: Archiwum Państowe w Toruniu 16 grudnia 2003 - Warszawa     * Uroczystość przekazania do zasobu AAN prasy konspiracyjnej oraz dokumentów Narodowych Sił Zbrojnych z lat 1939-1945 oraz okolicznościowe spotkanie byłych żołnierzy NSZ Miejsce: Archiwum Akt Nowych, Warszawa 18 grudnia 2003 - Lublin     * Spotkanie z okazji dwudziestopięciolecia specjalności archiwistycznej na studiach historycznych w UMCS (1978-2003) Miejsce: Biblioteka Instytutu Historii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4    
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl