-A
+A

Wydarzenia

26 maja (środa) o godz. 12.00 w Domu Polonii,   ul. Krakowskie Przedmieście 64 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej:  „POLACY W GRUZJI” zorganizowanej z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Gruzją   czytaj więcej
FOTOGALERIA {morfeo 10}
 Rezolucja VII Konferencji Europejskiej Archiwów „Archiwista – zawód przyszłości w Europie"     Rezolucja [PDF 50 KB] 550 archiwistów z 38 państw, zgromadzonych na VII Konferencji Europejskiej Archiwów, odbytej w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku, po trzech dniach obrad, dotyczących: kształcenia archiwistów w europejskim systemie szkolnictwa wyższego, archiwistyki jako dyscypliny naukowej, certyfikacji i akredytacji, profilu zawodu archiwisty w ustawodawstwie krajowym państw europejskich, tworzenia europejskich narzędzi zawodowych, nowych technologii, nowych kompetencji, uznało, że proces integracji i współpracy europejskiej, szczególnie w zakresie e- government, e-administration, e-lerning, społeczeństwa wiedzy i informacji, podobnie jak i Europejska Przestrzeń Wykształcenia na Poziomie Akademickim, są nowymi wyzwaniami dla zawodu archiwisty. Wykształcenie archiwistów na poziomie akademickim, w przeszłości związane przede wszystkim z kształceniem w zakresie historii i nauk pomocniczych, przybiera obecnie nowy charakter. Uczestnicy konferencji: zwracają się do Oddziału Europejskiego MRA ( EURBICA ) oraz Sekcji Profesjonalnych Stowarzyszeń MRA o opracowanie studium rozpoznawczego projektu, dotyczącego opracowania europejskiego zakresu kompetencji zawodu archiwisty, uznają potrzebę opracowania i propagowania standardów zawodowych na drodze certyfikacji procedur dotyczących indywidualnych archiwistów, organizacji i programów nauczania, podkreślają potrzebę przyspieszenia tworzenia i rozwoju narzędzi edukacji wirtualnej w celu propagowania doskonalenia umiejętności zawodowych on line, poprzez stosowanie nowych technologii, zwracają się do rządów państw europejskich o wspieranie mobilności archiwistów w ramach kontynentu. Uczestnicy konferencji zwracają się do czołowych ośrodków nauczania archiwistów o: wzmocnienie współpracy i wspólnych inicjatyw w celu podniesienia poziomu edukcji archiwalnej, doskonalenie narzędzi oceny poziomu edukacji archiwalnej dla celów akredytacji zawodowej. Uczestnicy konferencji podkreślają znaczenie warsztatów, poświęconych najważniejszym dla nich problemom, łącznie z problematyką prawa archiwalnego, dostępności archiwaliów w środowisku wirtualnym oraz ochrony zbiorów. Z powodu znaczenia tematów podjętych na VII Konferencji Europejskiej Archiwów jej uczestnicy zwracają się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o możliwe najszersze upowszechnienie materiałów konferencji wśród międzynarodowej społeczności archiwalnej.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, współdziałając z Oddziałem Europejskim oraz Sekcją Profesjonalnych Stowarzyszeń Międzynarodowej Rady Archiwów, zorganizowały w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku VII Europejską Konferencję Archiwów „ Archiwista: zawód przyszłości w Europie”. czytaj więcej
W dn. 8-10 października Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zorganizowała IV Międzynarodową Konferencję Archiwalną z cyklu "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata". Do Warszawy przybyli przedstawiciele 15 służb archiwalnych krajów Europu Środkowej i Wschodniej, a mianowicie: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Włoch. Udział wzięła też delegacja Chin. Głównym tematem tego spotkania były problemy archiwów i archiwaliów prywatnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja otwarta została w Archiwum Głównym Akt Dawnych, a obrady miały miejsce w Mądralinie. W ich trakcie omawiano wyniki ankiety na temat międzynarodowej archiwistów, a następnie przedstawiono kilka referatów poświęconych problematyce archiwów prywatnych, w szczególności ich zarządzaniu i współdziałaniu z nimi. Mówiono również o autonomii tych archiwów i zakresie kompetencji narodowych służb archiwalnych wobec archiwów prywatnych w Europie, szczególnie w aspekcie przechowywania i udostępniania przekazów źródłowych gromadzonych w prywatnych zasobach. czytaj więcej
PROGRAM RADY EUROPY "ODTWORZENIE PAMIĘCI POLSKI" W dniu 24.016.1998 r. Rada Europy podjęła decyzję realizacji programu "Odtworzenie pamięci Polski." Powstaje on przy współdziałaniu Rady z Międzynarodową Radą Archiwów. W dniach 31.11.-1.12.1998 r. odbyło się w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w tej sprawie posiedzenie, na którym omówione zostały następujące problemy: 1) aspekty polityczne projektu, 2) aktualne potrzeby nauk historycznych, 3) struktura i zawartość studium wdrożeniowego, a więc zakres chronologiczny i terytorialny projektu, metoda opisu archiwaliów, dostępność źródeł i uwzględnienie danych dotyczących ludności pochodzenia żydowskiego, 4) projekt bazy danych przygotowanej przez Petera Horsmana, przygotowany przy współpracy archiwistów polskich. czytaj więcej
Doroczna konferencja dyrektorów archiwów państwowych w Polsce W dniach od 23 do 25 listopada 2000 roku odbyła się w Łodzi doroczna konferencja dyrektorów archiwów państwowych w Polsce. W trakcie obrad omawiano m. in. problemy związane z ustawą o służbie cywilnej, relacje między archiwami samorządowymi a archiwami państwowymi, sieć archiwów państwowych i zasięg ich działania, problemy informatyzacji archiwów państwowych, kwestie związane ze współpracą archiwów z zagranicą oraz problemy mikrofilmowania zabezpieczającego. Zebrani zapoznali się także z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. Referat na ten temat wygłosiła doradca ministra finansów Barbara Bakalarska czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl